Capelle aan den IJssel

Kerklaan 450 (ING)

Het ING-gebouw

Het ING-gebouw aan de Kerklaan 450 is in 1995 gerealiseerd. De huurder (ING-bank) gebruikt momenteel slechts de onderste verdiepingen en zal het gebouw binnen 2 jaar verlaten. Het is een bijzonder gebouw, ontworpen door het architectenbureau Alberts en van Huut en is een voorbeeld van ‘organische’ architectuur.
De eigenaar van het gebouw heeft het gebouw in 2019 aangekocht met het voornemen de locatie te herontwikkelen. De eigenaar heeft onderzocht of hergebruik van het bestaande pand mogelijk is en heeft geconcludeerd dat dit niet rendabel is, zie voor de rapportage van dit onderzoek de download onderaan deze pagina. Daarom heeft de eigenaar aangegeven het pand te willen slopen en hier een nieuw woongebouw te realiseren.

Voornemen realisatie nieuw woongebouw

In het najaar 2019 hebben de eigenaar van het gebouw en de gemeente de realisatie van een nieuw woongebouw verkent. Er wordt gedacht aan zo'n 120 tot 140 appartementen met op de begane grond ruimte voor grondgebonden woningen en (semi) publieke voorzieningen in de plint aan de Kerklaan zijde. Om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het complex én het centrum van Capelle worden de mogelijkheden voor een mobiliteitshub onderzocht. Dit een plek waar verschillende soorten verkeer samen komen. De ideeën van de eigenaar en voorgenomen randvoorwaarden van de gemeente zijn op 23 januari gepresenteerd aan en besproken met omwonenden. Veel buurtbewoners hebben hierin hun zorgen geuit over deze ontwikkeling. Zie voor de presentatie de downloads onder aan deze pagina.

Na een eerste gesprek met omwonenden starten we met het opstellen van een Kavelpaspoort. In dit paspoort komen de kaders en randvoorwaarden voor de herontwikkeling te staan.

Verdere planvorming

Na de informatieavond is gestart met het opstellen van een kavelpaspoort. In dit paspoort moeten de kaders en randvoorwaarden voor de herontwikkeling komen te staan. Momenteel werkt de gemeente ook aan een nieuwe stadsvisie voor Capelle. Hierin wordt onder meer ingegaan op de kaders voor de verstedelijkingsopgave in de gemeente. Gezien de impact die de ontwikkeling van het ING gebouw of kavel heeft op zijn omgeving wordt voor een nadere planontwikkeling gewacht tot dit nieuwe kader is vastgesteld door de gemeenteraad. De concept-stadsvisie wordt in het vierde kwartaal ter inzage gelegd. Vervolgens wordt de visie naar verwachting begin 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Monumentale status?

De Historische Vereniging Capelle (HVC) heeft aan het college verzocht het pand een monumentale status toe te kennen. Dit verzoek van februari 2020 is door het college afgewezen op advies van de commissie dorp stad en land. Zie het document "Collegebesluit afwijzing toekennen monumentale status" bij downloads onderaan deze pagina.

De HVC heeft bezwaar aangetekend tegen het collegebesluit, de zitting hierover vond plaats op 8 september 2020. De bezwaarcommissie geeft in haar advies ex art 1:13 Avb van 26 september geoordeeld dat het advies van de commissie dorp stad en land terecht is overgenomen en dat het bestreden besluit in stand kan worden gelaten. Het bezwaar is afgewezen. 

Onderzoek Behoud pand

In de raadsvergadering van 13 juli 2020 heeft de gemeenteraad het college gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden om het pand te behouden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Bureau de Ruimte, een onafhankelijk adviesbureau dat ervaring heeft met het succesvol herbestemmen van moeilijk te transformeren panden. Het onderzoek is in 2 delen gerapporteerd die onder aan deze pagina te downloaden is.

In deel 1 heeft Bureau de Ruimte een second opinion uitgevoerd naar de mogelijkheid woningbouw te realiseren in het bestaande pand. Hiervan wordt geconcludeerd dat dit niet rendabel is.

In deel 2 heeft Bureau de Ruimte een alternatieve inrichting onderzocht. Hierbij zijn naar inschatting van Bureau de Ruimte de meest haalbare invullingen uitgewerkt te weten behoud als kantoorverzamelgebouw en een mix van functies. Behoud van het pand als kantoorverzamelgebouw wordt als niet realistisch gezien. Een alternatief zou een mix van functies kunnen zijn. De uitwerking hiervan, in het rapport ‘De leeuw van Capelle’ genaamd, lijkt in eerste instantie haalbaarder, maar gezien de vele ‘dilemma’s’ die hier spelen wordt geconcludeerd dat het niet vanzelfsprekend is dat het pand hiermee behouden kan blijven.

Het onderzoek is begin december in een besloten overleg aan leden van de gemeenteraad gepresenteerd. In het eerste kwartaal 2021 wordt het rapport door het college aan de raad ter consultatie voorgelegd. Dan worden ook de vervolgstappen besproken.

Downloads

Meer weten over dit project?