Capelle aan den IJssel

Kerklaan 450 (ING)

Wonen in het centrum

Aan de Kerklaan staat op dit moment het kantoorgebouw van de ING. De eigenaar en tevens projectontwikkelaar is van plan om dit pand te slopen en een appartementencomplex te realiseren. Een studie naar het transformeren van het pand (van werken naar wonen) toont aan dat het bouwkundig gezien zeer lastig is om woningen te realiseren in het bestaande pand. Om deze reden gaat de voorkeur van de eigenaar uit naar sloop/nieuwbouw.

Er wordt gedacht aan zo'n 120 tot 140 appartementen met op de begane grond ruimte voor grondgebonden woningen en (semi) publieke voorzieningen in de plint aan de Kerklaan zijde. Om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het complex én het centrum van Capelle worden de mogelijkheden voor een mobiliteitshub onderzocht. Dit een plek waar verschillende soorten verkeer samen komen.

Na een eerste gesprek met omwonenden starten we met het opstellen van een Kavelpaspoort. In dit paspoort komen de kaders en randvoorwaarden voor de herontwikkeling te staan.

Het ING-gebouw aan de Kerklaan 450 is in 1995 gerealiseerd. De huurder (ING-bank) gebruikt momenteel slechts de onderste verdiepingen en zal het gebouw binnen 2 jaar verlaten. Het is een bijzonder gebouw, ontworpen door het architectenbureau Alberts en van Huut en is een voorbeeld van ‘organische’ architectuur.

De eigenaar van het gebouw heeft het gebouw in 2019 aangekocht met het voornemen de locatie te herontwikkelen. De eigenaar heeft onderzocht of hergebruik van het bestaande pand mogelijk is en heeft geconcludeerd dat dit niet rendabel is. Daarom heeft de eigenaar aangegeven het pand te willen slopen en hier een nieuw woongebouw te realiseren. 

De Historische Vereniging Capelle heeft aangegeven het pand graag een monumentale status toe te kennen. Dit verzoek is behandeld door een onafhankelijke advies commissie, en op basis van de resultaten afgewezen. Voor het collegebesluit hierover, zie het document "Collegebesluit afwijzing toekennen monumentale status" bij downloads onderaan deze pagina. 

Om een enkel gebouw voor te dragen als monument, is het nodig dat het gebouw op alle genoemde aspecten overtuigend hoog gewaardeerd wordt. Met name de cultuurhistorische aspecten van het bankgebouw aan de Kerklaan 450 zijn niet overtuigend. De commissie erkent wel dat het een bijzonder gebouw betreft en doet de aanbeveling de herbestemming van het gebouw te onderzoeken vanuit de mogelijkheden van het gebouw en een daarbij passend programma te zoeken. Een dergelijk onderzoek is door de eigenaar van het gebouw uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te lezen in de "Memo herontwikkeling HIG" dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Momenteel stelt de gemeente een nieuwe stadsvisie voor Capelle op. Hierin wordt onder meer ingegaan op de kaders voor de verstedelijkingsopgave in de gemeente. Gezien de impact die de ontwikkeling van het ING gebouw of kavel heeft op zijn omgeving wordt voor een nadere planontwikkeling gewacht tot dit nieuwe kader is vastgesteld door de gemeenteraad. De concept-stadsvisie wordt in het vierde kwartaal ter inzage gelegd. Vervolgens wordt de visie naar verwachting begin 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Downloads

Meer weten over dit project?