Capelle aan den IJssel

Hoek Capelseweg Bermweg

Herontwikkeling op de hoek Capelseweg Bermweg

Op deze locatie op de hoek van de Capelseweg en Bermweg komt een herontwikkeling waarbij in totaal ca. 37 woningen gerealiseerd worden.

Het gaat hierbij om een diversiteit aan woningtypes die deze hoek een kwaliteitsimpuls geeft.

De hoek op de Capelseweg en Bermweg ligt aan één van de meest belangrijke ontsluitingswegen van Capelle, dicht bij het Schollebos, winkels en andere voorzieningen. De kruising Capelseweg/ Bermweg is een druk verkeerspunt en de uitstraling van het kruispunt is op dit moment niet aantrekkelijk. De herontwikkeling van deze locatie biedt een kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan deze hoek.

Op de locatie worden appartementen in het betaalbare segment voor starters en/of senioren gerealiseerd en kleinschalige grondgebonden woningen voor startende gezinnen, senioren en emptynesters (vitale senioren van wie de kinderen uit huis zijn gegaan). De nieuwbouw vormt een passende overgang naar de omliggende bebouwing en krijgt een inrit op de Bermweg, die zo ver mogelijk van de kruising af wordt gesitueerd.

Gebiedspaspoort 1.0

Op 19 december 2016 is het Koersdocument gebiedsvisie Landelijk Capelle vastgesteld door de raad, als denkrichting voor het uitwerken van de gebiedsvisie en de gebiedspaspoorten voor de ontwikkellocaties Oeverrijk, ’s-Gravenweteringpark en Capelseweg/Bermweg. Begin 2017 is gestart met het uitwerken van de concept gebiedsvisie en het uitwerkingsprogramma. Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort door de gemeenteraad vastgesteld.

Doe mee

In 2017 is met omwonenden van de locatie op diverse momenten gesproken over hun aandachtspunten en suggesties voor de toekomstige herontwikkeling. 

Uitbreiding projectlocatie

Na de vaststelling van het gebiedspaspoort zijn de benodigde onderzoeken, zoals flora- en fauna, asbest- en bodemonderzoek uitgevoerd. Deze zijn benodigd voor de verkoop van een terrein. 

Inmiddels is er een intentie-overeenkomst afgesloten met ontwikkelaar Mahler Vastgoed uit Rotterdam. Deze ontwikkelaar heeft een grondpositie op het naastgelegen terrein. Dit biedt de mogelijkheid om tot een totaalplan te komen voor zowel het voor- als achterterrein. Afgelopen periode hebben gesprekken tussen gemeente en MVO geleid tot een conceptplan. 

Het oorspronkelijke gebiedspaspoort had als uitgangspunt om het zogenaamde voorterrein van de projectlocatie te ontwikkelen. Inmiddels zijn twee kavels van het terrein aan de achterzijde in handen van een nieuwe eigenaar. Dit biedt de kans om het plangebied uit te breiden en het gehele terrein een kwaliteitsimpuls te geven. Dat heeft geleid tot een aantal aanvullingen en een aantal wijzigingen. Het vernieuwde gebiedspaspoort is nu in procedure. 

Informatieavond

Om omwonenden mee te nemen in het proces hebben wij dit conceptplan op 31 oktober 2019 aan de omwonenden gepresenteerd. Hierop is door een aantal omwonenden gereageerd. In juli 2020 heeft een nieuwe bewonersavond plaatsgevonden.

Gebiedspaspoort 1.1

Aangezien het plan wel past binnen de ambities van het gebiedspaspoort maar nog niet binnen de spelregels zijn de plannen met de ontwikkelaar besproken. Opmerkingen van omwonenden zijn hierin meegenomen. Om de ontwikkelaar de gelegenheid te geven aanpassingen te doen is de intentieovereenkomst verlengd tot 1 november 2020. 

Het vernieuwde concept-gebiedspaspoort is opgesteld met behoud van de ambities, maar waarin ook de spelregels voor het achterterrein worden meegenomen. Zodra het plan voldoet aan de door de gemeente gestelde voorwaarden kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen.

Consultatie omwonenden 8 juli 2020 

Op 8 juli 2020 heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden waarin de gemeente het vernieuwde concept gebiedspaspoort heeft toegelicht. Het college van burgemeester en wethouders heeft zoveel mogelijk ideeën en opmerkingen hieruit meegenomen die Capellenaren – onder andere tijdens de bijeenkomst – hebben ingebracht. 

Vaststelling concept-gebiedspaspoort door college en digitale bijeenkomst 24 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 september 2020 het vernieuwde concept-gebiedspaspoort voor de Capelseweg/Bermweg locatie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In het vernieuwde concept-gebiedspaspoort staan de ambities en spelregels voor de ontwikkeling van de locatie op de hoek van de Capelseweg en Bermweg. Tijdens de digitale bijeenkomst op 24 september zijn de wijzigingen en de vervolgprocedure toegelicht.

Van 3 september tot 15 oktober 2020 kon er gereageerd worden op het vernieuwde concept-gebiedspaspoort. Dit kon via verschillende wijzen:
- Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl invullen onder vermelding van concept gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg;
- Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van concept gebiedspaspoort Capelseweg/ Bermweg.

Vervolg besluitvorming gebiedspaspoort

Alle reacties die zijn binnen gekomen gedurende de ter inzage legging zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording van november 2020. De reacties hebben geleid tot aanpassingen van het gebiedspaspoort. Het gebiedspaspoort is samen met de Nota van Beantwoording, de notitie verkeerskundige gevolgen ontwikkeling Capelseweg Bermweg en het raadsvoorstel en raadsbesluit op 17 november door het college vastgesteld en geagendeerd voor de commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer van 30 november en de raad van 14 december. Deze stukken treft u onderstaand aan. 

De stukken zijn van de agenda gehaald omdat de raad recht wil doen aan het volledig horen van inwoners.

Hoorzitting en Commissie SOB 27 januari 2021

De raad heeft naar 300 omwonenden een uitnodiging gestuurd voor een hoorzitting op 7 januari 2021. Deze heeft digitaal plaats plaatsgevonden. In deze hoorzitting hebben enkele ondernemers op de projectlocatie en enkele bewoners van de Bermweg ingesproken.

Het onderwerp stond op de agenda van 27 januari maar is naar aanleiding van een agendaverzoek van één van de fracties opnieuw van de agenda gehaald.

Anterieure overeenkomst

Voor deze locatie is met Mahler Vastgoed Ontwikkeling op 27 oktober 2020 een anterieure overeenkomst gesloten. Deze partij heeft een grondpositie op de locatie. Dit biedt de mogelijkheid voor een herontwikkeling van zowel het voor- als achterterrein.

Vaststelling Gebiedspaspoort  Capelseweg Bermweg 1.1

Op 15 maart is het Gebiedspaspoort Capelseweg Bermweg met een meerderheid van stemmen door de gemeenteraad vastgesteld. Ook is er unaniem een motie van VVD, Leefbaar Capelle en SGP aangenomen. Hierin vraagt de raad het college om met de zittende ondernemers op de locatie in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken voor het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. Dit, om tot een integrale ontwikkeling te komen van gebied B1 t/m B6 en waarbij aan de eerder geuite bezwaren van omwonenden tegemoet gekomen kan worden. Daarnaast zal de initiatiefnemer de omwonenden bij de uitwerking van zowel het bouwplan als de herinrichting van B6, als dit aan de orde is, betrekken.

Doe mee!

Nu het gebiedspaspoort is vastgesteld kan ontwikkelaar Mahler Vastgoed Ontwikkeling verder met de planontwikkeling. Om dit samen met de bewoners te doen wordt een digitale informatieavond georganiseerd. Deze staat gepland op dinsdag 15 juni 2021. Als u hierbij wilt zijn, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl

Planning

Vaststellen gebiedspaspoort Intentieovereenkomst Anterieure overeenkomst Gebiedspaspoort 1.1 (inclusief achterterrein)

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws