Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling woonzorgcentrum d'Amandelhof

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark

Het huidige woonzorgcentrum d’ Amandelhof dateert uit 1974 en moest nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Het Amandelpark is eveneens aan een vernieuwing toe. Eigenaar van d’ Amandelhof, Cedrah, en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk tot een nieuwe invulling van deze locatie te komen. Een modern woonzorgcentrum in een nieuwe groene omgeving.

Er komen in totaal drie nieuwe gebouwen (gebouw A+B+C). De gebouwen worden vanwege de tijdelijke huisvesting en verhuizingen niet in één keer gebouwd. Eerst zal gebouw A worden gerealiseerd en vervolgens gebouw B en C gezamenlijk (B en C kunnen ook afzonderlijk van elkaar gebouwd worden). Gebouw A is het zorggebouw. Gebouw B wordt voorzien van sociale huurwoningen met zorg aan huis. Gebouw C wordt voorzien van duurdere huur- en koopwoningen (ook hier kan door Cedrah zorg geleverd worden). Onder gebouw C wordt een parkeerkelder aangebracht. De gebouwen staan door middel van een loopbrug met elkaar in verbinding en op de begane grond van gebouw B is een restaurant/brasserie aanwezig. Het eigen terrein (tuin) van Cedrah sluit aan de achterzijde aan op een park van de gemeente, welke volledig opnieuw wordt ingericht.

Doe mee
Er is voor dit gebied een eerste participatieronde geweest waarin Capellenaren hun idee over de nieuwbouw en het park hebben kunnen inbrengen. Nu de volumes van de verschillende bouwdelen van het verzorgingscentrum bekend zijn, kan een eerste gebiedspaspoort voor deze locatie worden opgesteld. Dit concept wordt vrijgegeven voor de inspraak, waarna het aan het bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.

Voortgang
Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel unaniem het gebiedspaspoort Amandelpark vastgesteld. Unaniem, maar niet geheel onomstreden. De hoogte van gebouw C leidde tot bezwaren van bewoners uit de Scandinavische Buurt. De eigenaar van d' Amandelhof, zorginstelling Cedrah, was op deze avond aanwezig en heeft ook kennis kunnen nemen van deze bezwaren. Drie partijen hebben een voorstel ingediend voor de nieuwbouw op deze locatie. Begin 2018 heeft Cedrah, samen met de gemeente, een keuze gemaakt uit de verschillende voorstellen.

Het eerste deel van de sloop van het bestaande pand is voltooid. Op 21 oktober 2019 is de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw verleend. 

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Uitwerken schetsontwerp Schetsontwerp vertalen naar definitief ontwerp Sloop eerste fase Onderzoeken ten behoeve van de omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning

Downloads

Meer weten over dit project?