Capelle aan den IJssel

Wingerd

Onderdeel van de Gebiedsvisie Florabuurt

In het koersdocument van de Gebiedsvisie Florabuurt is het mogelijk maken van de bouw van zestien grondgebonden eengezinswoningen aan de Wingerd opgenomen. Het gaat om sociale huurwoningen die gerealiseerd worden door Havensteder.

Grondgebonden eengezinswoningen

In overleg met Havensteder zijn de mogelijkheden voor woningbouw aan de Wingerd verder verkend. Daarbij zijn wij uitgegaan van de huidige opbouw van de wijk, maar hebben wij ook nagedacht over de relatie tussen deze woningbouw en een mogelijk verdere toekomst van de Florabuurt. In de Notitie Woningbouw Wingerd die u onderaan deze pagina kunt downloaden worden vijf varianten beschreven. Elke variant heeft zowel voor- als nadelen. Vanuit de omgeving wordt gevraagd om behoud van het groen. Samen met Havensteder zien wij kansen voor vergroening aan de Wingerd. In de concept gebiedsvisie wordt voorgesteld om deze twee opgaven in samenhang met elkaar verder uit te werken. Woningbouw aan de Wingerd draagt bij aan een gevarieerdere woningvoorraad in de Florabuurt, het versterken van het draagvlak voor voorzieningen en de mogelijkheid om in de buurt naar een andere woning door te stromen. Verder is het gezien de druk op de woningmarkt wenselijk om woningen te bouwen. Eengezinswoningen zijn nu helemaal nog niet aanwezig in de buurt en locaties om grondgebonden sociale huurwoningen te realiseren zijn schaars in de stad.

Voortgang

De notitie zoals onderaan deze pagina te downloaden is toegevoegd aan de concept gebiedsvisie Florabuurt. Als de gemeenteraad besluit dat de ontwikkeling wenselijk is, wordt gestart met het opstellen van een kavelpaspoort voor deze locatie.

Doe mee!

Op 27 januari 2021 heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden over deze ontwikkeling. Ook zijn de plannen gepresenteerd tijdens de vergadering van het WOP Schenkel op 28 januari 2021. Het verslag van 27 januari 2021 en de presentatie bij het WOP staan onderaan deze pagina.

Planning

Bepalen wenselijkheid Opstellen Kavelpaspoort

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Patrick Bakker

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten