Capelle aan den IJssel

Verbeteren verkeersveiligheid Schollevaar

Schollevaar verkeersveiligheid

In de afgelopen jaren vroegen de bewoners uit de wijk Schollevaar aandacht voor de verkeersonveiligheid op de Burgemeester van Dijklaan, de Burgemeester van Beresteijnlaan en de Operalaan. Hier zijn helaas diverse verkeersongevallen gebeurd. Daarom nemen we maatregelen om de rotondes, voetgangersoversteekplaatsen, kruispunten en bochten verkeersveilig te maken.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende maatregelen die de verkeersveiligheid in Schollevaar ten goede komen.

Hermitage
Hermitage van 50 km/uur naar 30 km/uur
Verbreding twee bochten Hermitage

Burgemeester Schalijlaan
Herinrichting kruisingen Burgemeester Schalijlaan
Aanleg fietsvoorziening Tuinenbuurt en Burgemeester Schalijlaan

Burgemeester van Beresteijnlaan
Aanleg rotonde Burgemeester van Beresteijnlaan - Operalaan

Herinrichting Burgemeester van Beresteijnlaan
Asfalteringswerkzaamheden aan de Burg. Van Beresteijnlaan

Vanaf maandag 12 augustus tot en met 23 augustus 2019 is de Burg. van Beresteijnlaan tussen de ’s-Gravenweg en Hermitage afgesloten voor verkeer.

Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding op diverse plaatsen in het afgesloten wegvak. Bij de zuidelijke bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan worden drempels met middenberm aangebracht en wordt de wegmarkering aangepast.

De weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning waardoor de werkzaamheden kunnen worden uitgesteld.

Omleiding
Er wordt een omleiding ingesteld voor het verkeer via de Abram van Rijckevorselweg (N219), Capelseweg, Hoofdweg en Burgemeester Schallijlaan. Het verkeer naar de Grafiek/ Ets wordt in beide richtingen ter plaatse omgeleid via de Hermitage, Markiezenhof en Schollevaartseweg de wijk in.

Burgemeester van Dijklaan
Aanleg rotonde Burgemeester van Dijklaan - Beatrijserf
Aanleg rotonde Burgemeester van Dijklaan - Herenburg

Burgemeester Bakkerlaan
Herinrichting kruispunt Burgemeester Bakkerlaan - Spoorlaan

Reidans - Filomeentje Erf
Reidans - Filomeentje Erf van 50 km/uur naar 30 km/uur

Kapellekensbaan - Vlinderbaan
Aanpassen fietsoversteekplaatsen Kapellekensbaan - Vlinderbaan

Planning
De planning voor uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen is inmiddels bekend.

Dit kwartaal wordt de eerste van zes maatregelen die voor dit jaar gepland staan uitgevoerd. Het gaat om het opheffen van het linksafvak op de kruising van de Burgemeester Schalijlaan met Wisselspoor.

Onderstaand de maatregelen die jaar al dan niet in combinatie met de onderhoudswerkzaamheden (IBOR) worden uitgevoerd. Onderstaand kan de tabel worden gedownload voor een overzicht. 

Uitvoering maatregelen 2020
1.1 Weghalen van de linksafvakken op de kruisingen van de Burgmeester Schalijlaan met Wisselspoor
1.3 Aanleg van een fietspad langs de Burgemeester Schalijlaan, tussen de Filosofentuin en de kruising met de Burgemeester Bakkerlaan
1.5 Reconstructie van de kruising Burg. Bakkerlaan - Spoorlaan, als uitritconstructie, met aanleg van de VOP/zebra op een plateau
1.9 Fietsoversteek Beatrijserf, verbreden van de middenberm zodat fietsers veilig kunnen opstellen en in twee etappes kunnen oversteken
1.10 Fietsoversteek Herenburg
1.11 Fietsoversteek Hobo

Uitvoering maatregelen 2021
1.4 Aanleg van een rotonde op de kruising Burgemeester van Beresteijnlaan - Burgemeester Schalijlaan - Operalaan (Aïda)
1.6 Aanleg van een rotonde op de kruising Burg. van Dijklaan - Beatrijs Erf
1.7 Aanleg van een rotonde op de kruising Burg. van Dijklaan - Herenburg
1.12 Fietsoversteek Operalaan

Uitvoering maatregelen 2022
1.2 Weghalen van de linksafvakken op de kruisingen van de Burgmeester Schalijlaan met Dubbelspoor-Filosofentuin
1.14 Herinrichting tot 30 km/u-straat van een deel van Vrijheidsdans, Reidans en Filomeentje Erf.
1.15 Herinrichting tot 30 km/u-straat van een deel van Hermitage, ter hoogte van de twee basisscholen, inrichten als schoolomgeving en een gedragscampagne opzetten in samenwerking met de school gericht op een andere (verkeers)houding van halende en brengende ouders
1.13 Fietsoversteek Hermitage

Nog in te plannen
1.8 Fietsoversteek Vrijheidserf

Reeds uitgevoerd
1.16 Aanbrengen drempels in de bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan

Rotondes Burg. van Dijklaan
Voor de rotondes aan de Burg. van Dijklaan is een variantenstudie uitgevoerd. In lijn met het collegebesluit d.d. 30-05-20 is er een definitief ontwerp uitgewerkt waarbij de rotonde Burg. van Dijklaan/ Beatrijserf naar het zuiden toe aangelegd wordt zodat de aanwezige kabels en leidingen hiervan geen schade ondervinden. De rotonde op de kruising van de Burg. van Dijklaan/ Herenburg komt wel in de as van de weg te liggen aangezien de bebouwing hier dichter op de weg staat. Deze rotonde krijgt een bijzondere constructie om de kabels en leidingen te beschermen. Voor deze rotondes is een aparte raming opgesteld aangezien dit project technisch complexer is dan de overige maatregelen. Uit het reeds uitgevoerde concept-akoestisch onderzoek blijkt dat er geen geluidswerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Communicatie
De omwonenden van de kruispunten van de Burg. van Dijklaan/ Beatrijserf en Burg. van Dijklaan/ Herenburg zullen d.m.v. een brief geïnformeerd worden over de nieuwe inrichting van de rotondes.

Het WOP Schollevaar wordt apart geïnformeerd over de planning van het totale maatregelenpakket.

Daarnaast informeren wij over deze werkzaamheden en bijbehorende planning via deze website en de daaraan gerelateerde nieuwsbrief.

Subsidie
Voor de maatregelen die dit jaar en volgend jaar uitgevoerd worden vragen we subsidie bij de MRDH aan.

Project nummer Benaming deelproject Jaar van uitvoering Wijze van uitvoeren Planning

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten