Capelle aan den IJssel

Reidans - Filomeentje Erf van 50 km/uur naar 30 km/uur

Verbeteren verkeersveiligheid

De Reidans wordt opnieuw ingericht en krijgt een verlaging van de maximumsnelheid naar 30km/u. Er zijn namelijk twee ongelukkige oversteken rondom de Reidans dat voor fietsers een belangrijke schoolroute is. De herinrichting wordt gerealiseerd door het gebruik van klinkers en gelijkwaardige kruispunten. Op deze kruispunten worden kruispuntplateaus toegepast. Een kruispuntplateau is een drempel waarbij gebruik wordt gemaakt van een vlak gedeelte tussen de op- en afrit.

Het project Verkeersveiligheid 50 km/h-wegen Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden met als doel vroeg in het project de wijk te informeren en zo veel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelenpakket. Dit voorgestelde maatregelenpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelenpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang
Op 15 februari 2016 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden om bewoners te informeren en informatie op te halen. 30 juni 2016 vond de tweede bijeenkomst plaats waarin het maatregelenpakket aan de bewoners is voorgelegd. Tweede kwartaal 2017: vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders. Tweede kwartaal 2018: fietsoversteek is vooruitlopend op de verdere herinrichting aangepast. Aansluitend op de werkzaamheden aan de Alouette erf start de civieltechnische voorbereiding. Bijbehorende informatieavonden worden nog ingepland.

Planning

Het herinrichten en de verlaging van de snelheid naar een 30km/u-zone op de Reidans Het herinrichten en de verlaging van de snelheid naar een 30km/u-zone op het Filomeentje Erf.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten