Capelle aan den IJssel

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Schenkel

Toekomstbeelden

Aantrekkelijker beeld
Bijdragen klimaatadaptatie
Verbeteren beplanting

Voor entrees van de stad en de ‘groene hoofdstructuren’ in Schollevaar, Oostgaarde en Schenkel worden toekomstbeelden opgebouwd. Deze geven weer hoe het beeld van de groenstructuren kan verbeteren en hoe met groen tegelijkertijd kan worden bijgedragen aan zaken als het terugdringen van opwarming van stedelijke gebieden, de opvang van hemelwater, de reductie van fijnstof in de lucht en de vergroting van natuurwaarden.

Wij denken graag samen met u na over het toekomstbeeld voor de beplanting

van de Poortmolen. Deze laan is een karakteristieke lijn binnen Schenkel met veel grote bomen: vaak mooi maar soms ook hinderlijk. Er is ruimte voor verbetering, en de gemeente wil met u verkennen hoe zo’n kwaliteitsimpuls voor de beplanting eruit kan zien.

Denkt u mee?

Op woensdag 17 oktober jongstleden heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. Voorafgaand is met een groep geïnteresseerden een wandeling gemaakt langs de poortmolen om het gebied in beeld te brengen.

Tijdens de startbijeenkomst over het voornemen voor een kwaliteitsimpuls is gesproken over het opzetten van een werkgroep. In de werkgroep wordt met elkaar de opgave nogmaals bekeken en gezamenlijk toegewerkt naar een ontwerp, passend binnen kaders en diverse wensen/behoeften.

Een eerste werkgroepbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 15 januari jl. De presentatie en de aandachtspunten van de avond zijn onderaan de website terug te vinden.

Kon u niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst? U kunt nog steeds uw ideeën en suggesties kenbaar maken! Wij horen graag van u hoe u nu de beplanting ervaart en wat u belangrijk vindt voor de toekomst.

Werkgroep 15 januari 2019

Tijdens de werkgroep op 15 januari jl. is duidelijk geworden welke toekomstbeelden er leven voor de verschillende laandelen, voor welke delen ingrepen (vervangen en aanvullen) aan de orde zijn gesteld en ook welke delen niet. Dit levert een beeld op hoe de lanen er in de toekomst uit kunnen zien en ook waar wellicht nog keuzepunten liggen. Dit kan in een volgende werkgroep bijeenkomst worden gepresenteerd en besproken. De volgende werkgroep vindt plaats op donderdag 21 maart a.s.

Bewonersbijeenkomst 17 oktober 2018

Tijdens de gebiedstoer en de bewonersbijeenkomst rond het groen langs de Poortmolen is de beplanting ‘geschouwd’ en zijn vele suggesties gedaan voor het toekomstbeeld van en maatregelen voor het groen. Hierover is in groepen uitgebreid van gedachten gewisseld.

Uitkomst van de avond (beknopt)

Bomen werden op zich gewaardeerd, bijvoorbeeld vanwege het karakteristieke beeld van de weg en de privacy die zij creëren. Ook zijn echter diverse situaties benoemd waarin de aanwezige bomen last geven door bijvoorbeeld schaduw en wortels. Suggesties zijn gedaan om bij aanpassing van het groenbeeld van de weg meer variatie aan te brengen, waarbij de samenhang niet uit het oog mag worden verloren. Dit kan bijvoorbeeld door bijzondere bomen op bijzondere plekken te plaatsen, bij vervanging voor een boomtype per laandeel te kiezen en een mix te maken van bomen die op elkaar lijken.

Als ingrepen zijn onder andere genoemd:

  • Het behouden van bomen aan één zijde van de weg (en zo nodig regelmatig snoeien/toppen)
  • Het verwijderen van de meeste last gevende bomen; het vervangen van sterk schaduw gevende bomen door kleinere/smallere typen
  • Hinder van boomwortels zou kunnen worden beperkt door de toepassing van wortelschermen of het verplaatsen van het fietspad naar de boomvrije zijde van de weg
  • De aanwezige rozenbermen kunnen op waardering rekenen. Voor enkele andere heestervakken staat een bloemrijker beeld voor ogen.
  • Het plein bij gebouw de Mollenpoort kan qua groen verbeteren door bijvoorbeeld een betere invulling van de plantenbakken en meer en meer kleurrijke groenperken.
Meedenken over dit project?

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten