Capelle aan den IJssel

Kunstobject Couwenhoek

Prijsvraag voor een kunstobject bij Couwenhoek

Beeldende kunst in de openbare ruimte is belangrijk voor een leefbare stad. Hier is ook ruimte voor in het Anna Maria van Cappellenpark, onderdeel van het woningbouwproject Couwenhoek. Het woningbouwplan bestaat uit 87 woningen waarvan een deel al is opgeleverd. Als ook de laatste woningen voor het einde van 2019 zijn opgeleverd, kunnen de werkzaamheden in de openbare ruimte worden afgerond. Samen met bewoners is al nagedacht over een speelvoorziening in de omgeving. Er is in mei 2019 een prijsvraag uitgezet voor het realiseren van een kunstobject in de openbare ruimte.

Prijsvraag kunstobject Couwenhoek
De opdracht van de prijsvraag bestond uit het ontwerpen en realiseren van een artistiek kunstobject. De ontwerpers kregen een grote mate van vrijheid voor het ontwerp om invulling te geven aan de uitdaging. Vanzelfsprekend moet worden voldaan aan de gestelde eisen en de beschreven randvoorwaarden. De eisen en voorwaarden zijn terug te vinden in het document onderaan de pagina. Het doel van de prijsvraag is om een kunstobject te realiseren in het openbare gebied aan de westzijde van het plan Couwenhoek.

Locatie
De locatie van het kunstobject bevindt zich aan een brede laan, is in de buurt van de speelvoorzieningen, een sportcomplex en langs de fietsroute, waaraan mensen comfortabel wonen, met plezier op uitkijken en recreëren.

Het Anna Maria van Cappellenpark ligt ten zuidoosten van het centrum van Capelle aan den IJssel en wordt omsloten door de Couwenhoekseweg (westzijde), de Groenedijk (zuidzijde), Westerlengte (oostzijde) en de sportvoorzieningen van CVV Zwervers (noordzijde). De omgeving van de locatie vormt een waardevol gebied in de gemeente door de grondgebonden woningstructuur en de sportvoorzieningen gecombineerd met veel ‘groen’.

Anna Maria van Cappellen
Het idee is om in deze groenblauwe oase een uniek kunstobject te plaatsen, als hommage aan Anna Maria van Cappellen en de Van Cappellen Stichting. In 1892 richtten Anna Maria van Cappellen en haar man Johannes Nolen een stichting op die zij Van Cappellen noemden. Zij lieten dat jaar in hun testament opnemen dat na hun overlijden een stichting opgericht moest worden. Het kapitaal waarmee de stichting is opgericht wordt al jarenlang gebruikt om overige projecten in Capelle aan den IJssel te subsidiëren.

Voor de prijsvraag gelden de volgende eisen:

a. Uniciteit: het Ontwerp/Kunstobject is uniek en mag daardoor niet eerder gemaakt zijn;

b. Beheereisen: Het Kunstobject moet van duurzame materialen gerealiseerd zijn en een lange levensduur hebben (minimaal 10 jaar) zonder dat ingrijpend onderhoud nodig is. De materialen en uitvoering dienen hierop afgestemd te zijn. Dit Kunstobject bevat geen onderdelen met water in verband met de beheerkosten;

c. Het Kunstobject moet veilig en geschikt voor het doel zijn. Als het door de ontwerper ingediende en te realiseren ontwerp onder de regelgeving Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) valt, wordt dit vermeld gelijktijdig bij het indienen van het ontwerp. De certificering valt onder de verantwoording van de ontwerper.

d. Het Kunstobject moet zowel in ontwerp als in materiaalgebruik vandalismebestendig zijn;

e. Het realisatiebudget bedraagt € 40.000 (excl. BTW). Het ontwerp en de realisatie dient binnen dit budget te vallen. Inzendingen die dit bedrag overschrijden, worden als ongeldig aangemerkt en uitgesloten van verdere deelname;

f. De kosten voor certificering vallen binnen het maximum beschikbare bedrag van € 40.000 (excl. BTW) (=realisatiebudget);

g. Het kunstobject Couwenhoek dient bevestigd te zijn aan de ondergrond. Het ontwerp integreert de afwatering naar beide zijden;

h. Mocht het ontwerp voorzien zijn van een eigen verlichtingsplan dan wordt dat getoetst aan de eisen die door de opdrachtgever aan openbare verlichting worden gesteld en wordt het na realisatie onderdeel van de openbare verlichting;

i. De ontwerper moet ervaring hebben met opdrachten voor ontwerpen en realiseren van kunstobjecten in de openbare ruimte. Gevraagd wordt om inzicht te geven in zijn/haar portfolio.

Voor de prijsvraag gelden de volgende randvoorwaarden:

a. Omdat het ontwerp onderdeel gaat uitmaken van de openbare ruimte is de opleveringsdatum gekoppeld aan de planning van het bouw- en woonrijp maken van de woonwijk. Het kunstobject moet uiterlijk worden opgeleverd op 27 september 2019. Opleveren is een formeel moment door het ondertekenen van het opleveringsprotocol door de opdrachtgever. In het opleveringsprotocol staat dat, na controle door opdrachtgever, het Kunstobject voldoet aan de afspraken;

b. Als een (omgevings-)vergunning nodig is, is aanvragen en verkrijgen van deze vergunning de verantwoordelijkheid van de ontwerper. Bij het ontwerp dient aangegeven te worden of er vergunningen nodig zijn en zo ja, welke en de haalbaarheid. De kosten voor leges vallen binnen het maximum beschikbare bedrag van € 40.000 (excl. BTW) (= realisatiebudget);

c. De uitvoering van het ontwerp gebeurt in nauw overleg met opdrachtgever en in samenhang met het woonrijp maken van de naastliggende woonwijk. De wijze van uitvoering is afhankelijk van het ontwerp. In overleg wordt gekozen voor een pragmatische aanpak;

d. Het pakket onder de verharding van het plein wordt door de opdrachtgever aangelegd;

e. De opdracht gaat uit van een ontwerp en de realisatie van het Kunstobject. De exacte inpassing van het Kunstobject in de openbare ruimte wordt gezamenlijk met de gemeente afgestemd voorafgaand aan de uitvoering;

f. Het onderhoud is vergelijkbaar met de openbare ruimte in de naastliggende woonwijk en overige kunstwerken binnen de gemeente;

g. Het ontwerp moet digitaal worden ingediend, bij voorkeur als PDF bestand. Het ontwerp kan verder bestaan uit een schaalmodel of videopresentatie; Onderdeel van het ontwerp is de beantwoording van de Prijsvraag;

h. De Inzending moet:

  • Compleet en digitaal via aanbesteding@capelleaandenijssel.nl plaatsvinden;
  • Voorzien zijn van het Ontwerp (zie bovenstaand punt g);
  • Voorzien zijn van een prijsopgave inclusief open begroting waaruit de prijsopbouw duidelijk wordt;
  • Voorzien zijn van een planning met mijlpalen voor de periode van de realisatie tot en met de oplevering;
  • Voorzien zijn van een overzicht van de onderhoudsactiviteiten en de kosten daarvan;
  • Voorzien zijn van een beschrijving van de benodigde ondergrond en de kosten daarvan. De Opdrachtgever levert en bekostigt de basisondergrond van het plein. Speciale voorzieningen behoren bij het realisatiebudget;

Voorzien zijn van het portfolio van Ontwerper waaruit de ervaring met het ontwerpen en realiseren van een kunstwerk in de openbare ruimte blijkt.

Downloads

Meer weten over dit project?