Capelle aan den IJssel

Jaarsveld

Ruimte voor ontwikkeling

De locatie betreft een deel van het huidige perceel van Tuincentrum Jaarsveld aan de ’s-Gravenweg, wat ruimte biedt voor ontwikkeling van woningbouw. Een ontwikkelaar heeft een initiatief ingediend voor het realiseren van woningen op 2 te creëren slagen aan de oostzijde van de locatie.

Het kavelpaspoort, waarin de ambities voor de locatie zijn vastgelegd, is ook een basis voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Voor een overzicht van alle ambities en spelregels wordt verwezen naar het concept kavelpaspoort Jaarsveld.

Concept kavelpaspoort Jaarsveld
De voorlopige versie (concept) van het kavelpaspoort Jaarsveld heeft ter inzage gelegen vanaf donderdag 3 oktober t/m woensdag 30 oktober 2019.

Informatie- en inspraakbijeenkomst maandag 14 oktober 2019
Op maandag 14 oktober 2019 van 19:30 tot 21:00 uur heeft de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente een informatie- en inspraakavond in Tuincentrum Jaarsveld, ’s-Gravenweg 368 georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst was er de mogelijkheid om informatie te krijgen over het concept kavelpaspoort, vragen te stellen en een reactie te geven. 

Reacties
Vanaf donderdag 3 oktober 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019 kon een reactie ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders.

Hoe gaat het verder?

De inspraakreacties zijn verwerkt in het kavelpaspoort en ter consultatie aangeboden aan de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van 2 of 3 december 2019. De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de naar voren gebrachte zienswijzen en heeft het uiteindelijke kavelpaspoort op 16 december 2019 vastgesteld. 

Intentieovereenkomst

Op 27 mei 2019 is er een intentieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente, de ontwikkelaar en Jaarsveld. Met het definitieve kavelpaspoort kan vervolgens de ontwikkelaar een bouwplan voor de locatie gaan uitwerken.

Anterieure overeenkomst en planuitwerking

Er is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten op 17 november 2020. Hierin zijn nadere afspraken gemaakt over grondverkoop, plankosten en uitwerking bouwplan. Inmiddels hebben zich ook enkele gegadigden gemeld voor de kavels voor slag B. Samen met de architect wordt er gekeken naar een passende invulling.

Indiening omgevingsvergunning

Inmiddels zijn er 3 kopers voor kavels 1, 2a en 2b van slag B. De architect heeft hiervoor de plannen uitgewerkt en deze zijn als kwaliteitsborging besproken in het Q-team waarbij een externe stedenbouwkundige aanwezig was. Hiervoor is een positief advies afgegeven. Het ontwerp is beoordeeld op de criteria in de Nota Beeldkwaliteit 2017 van de gemeente Capelle aan den IJssel, het Beeldkwaliteitsplan ’s-Gravenweg en het Kavelpaspoort Jaarsveld ’s Gravenweg d.d. 16-12-2019.

De ontwikkelaar heeft het voornemen om een vergunningaanvraag in te dienen voor het einde van het jaar. Hij gaat de directe omgeving van de locatie actief informeren over het plan.

De aanvraag betreft één vrijstaande woning en één twee-onder-één-kap woning. Er is gekozen voor een concept waarbij twee woningen een verschillende opbouw hebben. De enige overeenkomst is de rieten kap. Beide woningen voldoen daarmee aan het concept van de ‘kralen’ aan het bebouwingslint en daarmee aan het beeld van de ’s Gravenweg als kralensnoer zoals omschreven in het Beeldkwaliteitsplan 2017.

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels ingediend. Wij toetsen de aanvraag aan de door gestelde kaders van het kavelpaspoort en aan de overige wettelijke toetsingskaders in de Woningwet, het Bouwbesluit en de bouwverordening. Bij de toetsing in het Q-team zullen wij een externe deskundige toevoegen aan het Q-team. Gelet op de voorlopige planuitwerking, zijn wij voornemens de omgevingsvergunning te verlenen mits de toetsing positief uitpakt.

De omgevingsvergunning voor de kavels 1, 2a en 2b is op 15 juli 2021 verleend.

Ontwerp van de woningen op kavel 1, 2a en 2b

Onderstaande impressie geeft een beeld van de vrijstaande woning (links) en de twee-onder-één-kap woning (rechts) op slag B (zie ook kavelpaspoort).


Omgevingsvergunning kavel 3 en 4

Op 5 juli 2022 heeft het college de ontwerp omgevingsvergunning voor de laatste twee woningen op kavel 3 en 4 verleend. Het plan voor de bouw van deze twee woningen met brug en toegangspoort kunt u bekijken vanaf donderdag 14 juli 2022 t/m woensdag 24 augustus 2022. U kunt de stukken in de hal op het gemeentehuis bekijken, op ruimtelijkeplannen.nl of onderaan deze pagina. 

Hoe kan ik een reactie geven?

Van donderdag 14 juli 2022 t/m woensdag 24 augustus 2022 (de wettelijke termijn van zes weken) kunt u reageren op de plannen. Dit kan door het indienen van een zienswijze:

- Iedereen kan zijn of haar zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of het Ontwerpbesluit hogere waarden geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt een zienswijze bij de gemeente indienen door:

1. Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl in te vullen (vindplaats via de bekendmaking van woensdag 13 juli 2022) onder vermelding van: project ‘Jaarsveld Kavels 3 en 4 ’s Gravenweg 368-372’.

2. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel onder vermelding van: project ‘Jaarsveld Kavels 3 en 4 ’s Gravenweg 368-372’.

3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor neemt u vanaf donderdag 14 juli 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 contact op met mevrouw I. Confurius, telefoonnummer 010 – 284 8253, e-mail i.confurius@capelleaandenijssel.nl