Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Meeuwensingel

Nieuwe voorzieningen en woningen in een parkachtig gebied naast het stadshart

Herontwikkeling van de locatie Meeuwensingel naar een parkachtig groen gebied waar een stedelijk woonprogramma gecombineerd wordt met nieuwbouw voor basisscholen De Horizon en De Klim-Op, een uitbreiding voor de Montessorischool Capelle en voorzieningen voor de wijk.

De locatie Meeuwensingel vormt een logische uitbreiding van het stadshart, geeft een impuls aan de omliggende buurten en vormt een schakel tussen stadshart en de Hollandsche IJssel. Om dat laatste mogelijk te maken krijgt de ontwikkeling een nieuw gezicht aan de Rivierweg en is hier een wandelroute langs de singel gerealiseerd. Inzet is een stedelijk programma met losse urban villa-achtige gebouwen in een groene omgeving en een steviger stadsblok aan de Meeuwensingel.

Op de locatie is een programma mogelijk van circa 170 woningen, een nieuw cluster van maatschappelijke voorzieningen (bestaande uit twee basisscholen, gymzaal, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen) en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het woonprogramma kan grondgebonden zijn, maar appartementen (in verschillende typen) liggen gelet op de locatie naar verwachting meer voor de hand.

Gemeentelijke kaders 

Gebiedspaspoort
Het gebiedspaspoort voor de locatie Meeuwensingel is vastgesteld door de gemeenteraad op 29 mei 2016. Hierin staan de ambities en spelregels voor deze ontwikkeling. Afhankelijk welk gebied wordt herontwikkeld (het heeft onze voorkeur om het totale gebied te herontwikkelen, maar de gemeente is geen eigenaar van alle gronden) wordt de herontwikkeling van het gebied verder uitgewerkt.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan (SPBKP)
Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan verbeelden de ambitie van het gebiedspaspoort en geven de kaders waar welke gebouwen en onderdelen kunnen komen en hoe deze eruit zien. Het SPBKP moet ontwikkelende partijen inspireren, maar dient ook als kader voor kwaliteitsborging. In het beeldkwaliteitsplan zijn de criteria opgenomen die als toetsingskader dienen voor de welstandstoets. Dit is een aanvulling op de Nota van Beeldkwaliteit 2017.

De toekomstige ontwikkeling zal passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. 

Projectonderdelen
We kunnen dit gebied door de verschillende functies onderverdelen: wonen, Huis van de Wijk, scholen en buitenruimte.

Wonen
Het gebiedspaspoort biedt ruimte aan ongeveer 170 woningen. Het gaat hierbij om appartementen en grondgebondenwoningen. Bij de ontwikkeling van de woningen zijn verschillende partijen betrokken. Stevast Baas & Groen en Stebru Ontwikkeling zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de appartementen en de grondgebondenwoningen. Havensteder wordt eigenaar van een woongebouw met daarin 25 sociale huurappartementen.

Huis van de Wijk
De gemeenteraad heeft het mogelijk gemaakt dat het Huis van de Wijk permanent terug kan komen op de projectlocatie. Onderzocht wordt of het tijdelijke Huis van de Wijk aan de Reigerlaan een permanente plek in de plint van het appartementencomplex kan krijgen. Een plek voor ontmoeting en vindplek van het sociale wijkteam van Welzijn Capelle.

Scholen
De bassischolen De Horizon, De Klim-Op en de Montessorischool Capelle komen straks samen in één scholencomplex. Het KinderLab dat nu aan de Reigerlaan 66 zit krijgt ook een plek in het scholencomplex.

Buitenruimte
Naast de gebouwen wordt in het gebied ook buitenruimte aangelegd. Deze buitenruimte bestaat uit verkeerswegen, parkeerplekken, loop- en fietsroutes, maar ook uit het park en speelruimte. De gemeente legt de buitenruimte aan. Om tot een goed ontwerp te komen zijn wij benieuwd naar uw mening. Door middel van klankbordgroepen, begeleid door landschapsbureau OD205, gaan wij hierover met u in gesprek. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben een aantal bewoners zich opgegeven voor de klankbordgroepen.

Informatiebijeenkomst 21 maart 2022
De informatieavond voor bewoners vond plaats op 21 maart 2022 in het schoolgebouw van de Klim-Op. Deze bewonersavond was georganiseerd in de vorm van een inloopmarkt en sloeg goed aan, er was een opkomst van 60 bewoners en ouders van schoolkinderen. Er was een prettige sfeer, omwonenden waren nieuwsgierig en gingen in gesprek met de aanwezige partijen. Dit waren onder andere Havensteder, de woningontwikkelaar (Roerdompontwikkeling), Pameijer, Montessorischool Capelle, Klim-Op en Horizon, Stichting Welzijn Capelle en de gemeente. Ook hebben een aantal bewoners zich tijdens de inloopmarkt opgegeven voor de klankbordgroepen voor de buitenruimte en verkeer. Het sfeerverslag van deze avond is hieronder toegevoegd als bijlage en kunt u vinden onder de naam sfeerverslag bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 21 maart 2022.

Planning

Vaststellen gebiedspaspoort Vaststellen stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Tekenen overeenkomsten grondeigenaren Ontwerpfase scholen, woningen en buitenruimte Sloop Realisatie scholen, woningen en buitenruimte

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Edwin de Roos