Capelle aan den IJssel

Herinrichting Zaanse Schans

Gezamenlijk werken aan een mooie en veilige woonomgeving

De Zaanse Schans maakt deel uit van de Operabuurt en omvat de straten Norma, Parsifal, Agnietenhof en Evoluon. Het pad dat door deze straten als doorgaande route ligt, inclusief de ‘grote brug’ heet de Zaanse Schans. De structuur van de openbare ruimte is begin jaren ‘80 ontworpen en aangelegd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen die er nu worden gesteld.

In dit gebied spelen op dit moment verschillende ontwikkelingen, waardoor we nu een kans hebben om dit gebied integraal te verbeteren. Zo wil Havensteder haar woningbezit renoveren en er is een Stadsmarinier die de opdracht heeft om samen met alle betrokken partijen een integrale veiligheidsaanpak op te stellen.

De gemeenteraad heeft in 2016 in aanvulling op het groot onderhoud (IBOR-projecten) budget beschikbaar gesteld om gezamenlijk (met bewoners, Havensteder en gemeente) te bekijken of en hoe we deze buurt aantrekkelijker, veiliger en onderhoudsvriendelijker kunnen maken.

Doe mee
Samen met Havensteder worden bewoners betrokken bij de planvorming. Ten behoeve van de eerste bewonersavond zijn enkele impressies gemaakt. Alle input die hierop is gegeven wordt meegenomen in de uitwerking tot een voorlopig ontwerp.

Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2018 in de Sjalomschool is er een toelichting gegeven op het ontwerp en de planning van de buitenruimte rondom de Zaanse Schans in Schollevaar. Ideeën die op eerdere bijeenkomsten zijn aangedragen, zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Zo is er voorgesteld meer groen toe te voegen en woningentrees aantrekkelijker te maken. Tijdens de bijeenkomst op 5 juli hebben wij geconstateerd dat men over het algemeen positief is over de nieuwe inrichting, de nieuwe bestrating, het aanleggen van de groene oever, de voorstellen voor de beplanting en het ondergronds plaatsen van afvalcontainers. Daarnaast hebben wij nuttige input opgehaald met betrekking tot verlichting, fietsnieten, bomen en de speelplaats. De nieuwe opmerkingen worden ook verwerkt in het ontwerp.

Voortgang
Als eerste stap om de omgeving veiliger te maken zou Havensteder in 2017 twee onderdoorgangen afsluiten. Deze onderdoorgangen zouden dan alleen nog toegankelijk voor bewoners en tevens ruimte bieden voor het stallen van fietsen, zodat de verrommeling in de openbare ruimte afneemt. Woningcorporatie Havensteder heeft een enquête uitgezet onder de bewoners om te horen of 70 % van de bewoners in wilde stemmen met de afsluiting, Hier is echter onvoldoende positief op gereageerd. De onderdoorgangen blijven daarom open maar krijgen wel een opknapbeurt en betere verlichting.

Het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte wordt momenteel uitgewerkt, zodat de afdeling Stadsbeheer in het begin 2019 de voorbereiding kan opstarten. De uitvoering vindt in 2020/ 2021 plaats.

Op 5 juli 2018 is er samen met Havensteder een informatiebijeenkomst gehouden. Alhoewel de opkomst gering was, dachten de aanwezigen goed mee. Onderstaand de reacties:

- Men is enthousiast over de nieuwe bestrating in twee kleuren op de Zaanse Schans met in het midden plantvakken met kleurrijke lage struiken en betere verlichting.

- Een natuurlijke oever i.p.v. de harde kade vindt men prettig. Hierdoor wordt het natuurlijke karakter versterkt en natuur bevordert.

- Een andere kleur bestrating langs de gevel op het terrein van Havensteder vindt men een goed idee.

- Aan de Zaanse Schans komt op sommige plekken waar inpikgroen is, gemeentegroen terug en een lagere afscheiding i.p.v. de houten schuttingen. Dit geeft een ruimtelijker beeld. Zo’n beeld wordt gewaardeerd. Van belang is dat de bestrating voldoende afstand houdt tot de woningen op de begane grond. Zorg is het gevoel van veiligheid (afscherming tegen inbraken).

- Nieuwe bomen erbij is prima, als ze maar voldoende ver van de bebouwing staan.

- Het opener karakter van de brug wordt gewaardeerd. Hierdoor is er een beter doorzicht, ook voor kinderen.

- Speelplaats, de huidige plek is te dicht bij het water, voorstel om deze op één van de twee veldjes langs de Zaanse Schans te maken zodat de speelplek groter kan zijn en centraler ligt. Gevaar is wel dat dit hangjongeren aantrekt. Wat voor toestellen komen hier? Dit wordt intern besproken.

- Fietsnieten. Voorstel is om fietsnieten toe te voegen. Dit vinden de bewoners een goed plan. Een stuk of 4 per ingang zou voldoende moeten zijn. Veel bewoners zetten hun fiets in de berging omdat er anders onderdelen vanaf gehaald worden. Bij voorkeur niet centraal bij het blok aan de Evoluon plaatsen. Hier wordt ook geklust aan auto’s en brommers. Parkeerplaatsen zijn er voldoende.

- Bewoners aan de Evoluon zouden graag fruitbomen aangeplant willen hebben in het groen aan de Hermitage, en ook een ‘eigen’ hondenuitlaatzone. Er wordt binnenkort een avond wordt gehouden over het groen langs de doorgaande wegen in de buurt. Dit idee kan in dat proces worden meegenomen. Wel is het van belang dat het openbaar groen is, in principe voor een ieder toegankelijk.

- Hondenuitlaatzones. Een bewoner vraagt wat het beleid is m.b.t. hondenpoepbeleid Er geldt een opruimplicht en er zijn hondenuitlaatzones.

- De entrees krijgen een andere kleur bestrating. Een idee is ook om op de wand een wandschildering te maken bij de entree om zo de entree aantrekkelijker te maken.

- Ook het ondergronds brengen van de afvalcontainers wordt gewaardeerd.

Planning

Uitwerking voorlopig ontwerp Voorbereiding door Stadsbeheer Realisatie

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten