Capelle aan den IJssel

Herinrichting Burgemeester van Beresteijnlaan

Toekomstbeelden

In de zuidelijke bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan (in de wijk Schollevaar) worden een beide kanten voor de bocht drempels aangelegd in combinatie met een verharde middenberm (verkeersgeleider). Dit zorgt ervoor dat het verkeer af moet remmen en er een duidelijke scheiding is van de twee verkeersstromen zodat het niet op de verkeerde weghelft terecht komt.

Het project Verkeersveiligheid Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

Op 15 februari 2016 was er een eerste bijeenkomst om bewoners te informeren over de plannen en informatie op te halen. Op 30 juni 2016 was er een tweede bijeenkomst waar het maatregelenpakket is voorgelegd aan bewoners. 

Relatie met Bermweg-Oost
Nadat het ontwerp is vastgesteld, is geconstateerd dat de oplossing voor de bocht niet los gezien kan worden van de problematiek op de Bermweg-Oost. Dit heeft geleid tot een onderzoek waarin de verschillende mogelijkheden onderzocht zijn om voor beide situaties tot de meeste optimale oplossing te komen. Op Bermweg-Oost gaat het om het terugdringen van (zwaar) verkeer en bij de bocht van de Burg. van Beresteijnlaan primair om het terugbrengen van de snelheid om zo ongelukken te voorkomen. Doel is om te komen tot een win-win situatie waarbij de doelstellingen van beide projecten wordt gehaald.

Presentatie 24 mei en vervolg
Het onderzoek is gepresenteerd op de druk bezochte bewonersavond op 24 mei 2018. Voor presentatie en verslag van de avond zie bijlagen. Tijdens deze avond zijn een aantal conclusies getrokken. Het uitplaatsen van bedrijven die zwaar verkeer genereren kwam als belangrijkste oplossing voor de trillingshinder naar voren. Om daarnaast doorgaand verkeer over de Bermweg terug te dringen en tegelijkertijd de veiligheid in de bocht te vergroten leek een rechtstreekse ontsluiting vanaf de bocht van de Burg. van Beresteijnlaan kansrijk.

Bewonersavond 22 november
De resultaten van vervolgacties en voorstellen zullen worden teruggekoppeld en gepresenteerd op de bewonersavond van 22 november aanstaande.

Het merendeel van de bewoners van het Ringvaartpark heeft aangegeven het niet eens te zijn met het voorstel om een rotonde te maken in de bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan. Dit is de reden dat er naar een alternatieve oplossing is gezocht.

Vanuit de gedachte dat het wenselijk/nodig is om de snelheid vóór de bocht terug te dringen (tot 50 km/u) en er daarmee voor te zorgen dat de snelheid van het verkeer ín de bocht lager ligt, is een logische variant om een maatregel te treffen in de rechtstand, vlak voor de bocht, waarmee de snelheid beter wordt gereguleerd. Een effectieve maatregel is het toepassen van een drempel of plateau.

Een tweede overweging is of de drempel wordt gecombineerd met een middengeleider. Dit is op basis van de richtlijnen de voorkeursoplossing (zie bijv. ASVV 12.1.9). Op deze manier ondersteunen de verticale (drempel) en horizontale (middengeleider) maatregelen elkaar en is de maatregel goed zichtbaar en herkenbaar voor de weggebruiker. Omwonenden zijn door middel van een flyer geïnformeerd over de werkzaamheden.

Planning werkzaamheden
Gelijktijdig met asfalteringswerkzaamheden aan de Burg. Van Beresteijnlaan wordt de bocht aangepast.

Vanaf maandag 12 augustus tot en met 23 augustus 2019 is de Burg. van Beresteijnlaan tussen de ’s-Gravenweg en Hermitage afgesloten voor verkeer. Bekijk op de online kaart waar de werkzaamheden plaatsvinden (https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=19674)

Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding op diverse plaatsen in het afgesloten wegvak. Bij de zuidelijke bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan worden drempels met middenberm aangebracht en wordt de wegmarkering aangepast. De weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning waardoor de werkzaamheden kunnen worden uitgesteld.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Sander Dijk van de afdeling Stadsbeheer via: 010-2848667.

Omleiding
Er wordt een omleiding ingesteld voor het verkeer via de Abram van Rijckevorselweg (N219), Capelseweg, Hoofdweg en Burgemeester Schallijlaan. Het verkeer naar de Grafiek/ Ets wordt in beide richtingen ter plaatse omgeleid via de Hermitage, Markiezenhof en Schollevaartseweg de wijk in.

Wegwerkzaamheden 
Op www.capellenaandenijssel.nl/wegwerk vindt u het overzicht aan (weg)werkzaamheden in Capelle.

Planning

Uitvoering werkzaamheden

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Gemeente Capelle aan den IJssel
  • 14 010

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten