Capelle aan den IJssel

Herinrichting Burgemeester van Beresteijnlaan

Toekomstbeelden

Verbeteren verkeersveiligheid
Verlagen snelheid
Spookrijden voorkomen

In de zuidelijke bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan (in de wijk Schollevaar) worden een beide kanten voor de bocht drempels aangelegd in combinatie met een verharde middenberm (verkeersgeleider). Dit zorgt ervoor dat het verkeer af moet remmen en er een duidelijke scheiding is van de twee verkeersstromen zodat het niet op de verkeerde weghelft terecht komt.

Het project Verkeersveiligheid Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

15 februari 2016 eerste bijeenkomst: Informeren en ophalen van informatie bij de bewoners.30 juni 2016 tweede bijeenkomst: Voorleggen maatregelenpakket aan de bewoners. Momenteel worden de laatste technische details uitgewerkt. Tweede kwartaal 2017: Vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders

Relatie met Bermweg-Oost
Nadat het ontwerp is vastgesteld, is geconstateerd dat de oplossing voor de bocht niet los gezien kan worden van de problematiek op de Bermweg-Oost. Dit heeft geleid tot een onderzoek waarin de verschillende mogelijkheden onderzocht zijn om voor beide situaties tot de meeste optimale oplossing te komen. Op Bermweg-Oost gaat het om het terugdringen van (zwaar) verkeer en bij de bocht van de Burg. van Beresteijnlaan primair om het terugbrengen van de snelheid om zo ongelukken te voorkomen. Doel is om te komen tot een win-win situatie waarbij de doelstellingen van beide projecten wordt gehaald.

Presentatie 24 mei en vervolg
Het onderzoek is gepresenteerd op de druk bezochte bewonersavond op 24 mei 2018. Voor presentatie en verslag van de avond zie bijlagen. Tijdens deze avond zijn een aantal conclusies getrokken. Het uitplaatsen van bedrijven die zwaar verkeer genereren kwam als belangrijkste oplossing voor de trillingshinder naar voren. Om daarnaast doorgaand verkeer over de Bermweg terug te dringen en tegelijkertijd de veiligheid in de bocht te vergroten leek een rechtstreekse ontsluiting vanaf de bocht van de Burg. van Beresteijnlaan kansrijk.

Bewonersavond 22 november
De resultaten van vervolgacties en voorstellen zullen worden teruggekoppeld en gepresenteerd op de bewonersavond van 22 november aanstaande.

Het merendeel van de bewoners van het Ringvaartpark heeft aangegeven het niet eens te zijn met het voorstel om een rotonde te maken in de bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan. Dit is de reden dat er naar een alternatieve oplossing is gezocht.

Vanuit de gedachte dat het wenselijk/nodig is om de snelheid vóór de bocht terug te dringen (tot 50 km/u) en er daarmee voor te zorgen dat de snelheid van het verkeer ín de bocht lager ligt, is een logische variant om een maatregel te treffen in de rechtstand, vlak voor de bocht, waarmee de snelheid beter wordt gereguleerd. Een effectieve maatregel is het toepassen van een drempel of plateau.

Een tweede overweging is of de drempel wordt gecombineerd met een middengeleider. Dit is op basis van de richtlijnen de voorkeursoplossing (zie bijv. ASVV 12.1.9). Op deze manier ondersteunen de verticale (drempel) en horizontale (middengeleider) maatregelen elkaar en is de maatregel goed zichtbaar en herkenbaarvoor de weggebruiker.

Aanwonenden zullen eerdaags over deze oplossing worden geïnformeerd.

Meedenken over dit project?

Planning

Ontwerp en uitvoering werkzaamheden

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten