Capelle aan den IJssel

Principe besluit: Concept Gebiedsvisie vastgesteld

Op 16 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders in principe de concept Gebiedsvisie Florabuurt met het bijbehorend actieprogramma en gebiedspaspoort voor het middengebied van de Florabuurt in de wijk Schenkel vastgesteld. Met deze plannen wil het college de Florabuurt een nieuwe impuls geven. Dat doen we samen met betrokken buurtbewoners, ondernemers en organisaties die hun schouders onder de Florabuurt willen zetten. Zo laten we samen de Florabuurt opbloeien.

De afgelopen jaren is met Havensteder, Pameijer bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gewerkt aan een toekomstplan voor de Florabuurt.

In het voorjaar van 2020 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Florabuurt vastgesteld. Hierin worden verschillende denkrichtingen genoemd en ook verschillende scenario’s voor nieuwbouw in het middengebied. Met de vaststelling ervan door de gemeenteraad is besloten om de denkrichtingen verder uit te werken. Voor de nieuwbouw in het middengebied koos de gemeenteraad het tweede scenario wat uitgaat van een totale vernieuwing. Deze uitwerkingen hebben geleid tot de concept Gebiedsvisie Florabuurt (inclusief concept actieprogramma) en het concept Gebiedspaspoort Middengebied Florabuurt.

De komende weken worden deze documenten ter consultatie voorgelegd aan de raadscommissies SOB en SLE en aan de buurtcoalitie Florabuurt met daarin vertegenwoordigers van betrokken (maatschappelijke) organisaties. Eventuele opmerkingen worden verwerkt waarna de concept documenten ter inzage worden gelegd. De bekendmaking hiervan leest u straks ook in de IJssel en Lekstreek.