Capelle aan den IJssel

Fietsroute langs de dijk

(Algerabrug-Toepad)

-

Gemeente Capelle aan den IJssel wil fietsen stimuleren om de stad goed bereikbaar, leefbaar en gezond te houden. Daarom investeren we in bestaande en nieuwe fietsroutes, fietsparkeren en stimuleringsacties. Dit doen we zowel op de korte als op de lange termijn. Deze ambitie staat in ons Programma Mobiliteit en de bestaande fietsroute langs de dijk is één van de routes die we op de korte termijn willen verbeteren. 

Verbeteren bestaande fietsroute langs de dijk (Algerabrug-Toepad)

We onderzoeken de mogelijkheden om de bestaande fietsroute langs de dijk tussen de Algerabrug en het Toepad te verbeteren. De route wordt al veel gebruikt door zowel woon-werk als recreatief fietsverkeer. Het fietspad wordt ook veel gebruikt door wandelaars, met of zonder hond. Zowel de omliggende wijken als de gemeente zien verbeterpunten op de route.

De fietsroute speelt, als onderdeel van de verbinding tussen Krimpenerwaard en Rotterdam, ook een belangrijke rol in de bereikbaarheid van onze regio. En het is een waardig en aantrekkelijk alternatief voor de drukke Algeracorridor. We werken daarom samen met de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en onze buurgemeenten om de route veiliger, comfortabeler en herkenbaarder maken.

Uitgangspunten

We bevinden ons in de onderzoeksfase. Er staat nog niets vast en er is nog niets besloten. We onderzoeken verbeteringen op de korte termijn op de bestaande fietsroute op de plek waar die nu ligt. Het verplaatsen van de route naar bijvoorbeeld boven op de dijk is niet per definitie uitgesloten, maar is binnen dit project geen optie. Voor de kruispunten met de IJsselmondselaan, Rivium Boulevard en het Toepad werken we samen met gemeente Rotterdam en het project Rivium. Tot slot maken de hoogteverschillen van de dijk het niet altijd makkelijk of mogelijk om de meest optimale oplossing te realiseren en moeten we rekening houden met de eisen die het Hoogheemraadschap stelt ten aanzien van de dijk.

Knelpunten

Gesprekken met WOP Capelle-West, de gebiedsregisseur Capelle-West, enkele bewoners van de Zeeheldenbuurt, een verkenning uit 2019 van een adviesbureau en onze eigen bevindingen, hebben geleid tot een lijst met knelpunten (zie presentatie in de bijlagen). De meest genoemde knelpunten zijn de snelheidsverschillen, de oversteek-/kruispunten en de breedte.

De eerste ideeën

Voor de lijst met knelpunten hebben we een aantal eerste ideeën bedacht die verder onderzocht zouden kunnen worden (zie presentatie in de bijlagen). Op hoofdlijnen gaat het om het verbreden van de gehele route, toevoegen van een voetpad, verbeteren van de oversteken en voorrangssituaties en het realiseren van een fietsstraat op de parallelweg van de Nijverheidstraat.

We werken ook aan een verkeersveiligheidsplan voor Capelle en onderzoeken in dat kader ook of we de gehele kruispunten kunnen verbeteren in plaats van alleen de fietsoversteken. En we onderzoeken de mogelijkheden om de bromfiets naar de rijbaan op de dijk te verplaatsen.

Digitale bewonersbijeenkomst 2 december 2021

Op de digitale bijeenkomst zijn de knelpunten en eerste ideeën gepresenteerd. Uit een peiling met de Mentimeter blijkt dat alle knelpunten worden herkend en dat de ideeën over het algemeen goed worden ontvangen. In de dialoogrondes zijn door de aanwezigen nog enkele aanvullende knelpunten, aandachtspunten en ideeën gedeeld. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. In de bijlagen staan de presentatie en het verslag van de avond.

Vervolg

We gaan alle opgehaalde informatie uit werken tot een voorlopig ontwerp met daarbij een inschatting van de kosten. Op basis daarvan toetsen we de uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Daarna volgt een besluit om wel of niet door te gaan. We verwachten u in februari/maart 2022 weer een update te kunnen geven. 

Update april 2022: het uitwerken van het ontwerp en de kostenramingen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Zodra er nieuws is, zal deze pagina worden bijgewerkt.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten