Capelle aan den IJssel

Fietscorridor Algerabrug - Capelsebrug

Onderdeel van het Korte Termijn Maatregelenpakket Algeracorridor

-

Verbeteren doorstroming Algeracorridor

Om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren, is er een korte termijn maatregelenpakket opgesteld dat relatief snel kan worden uitgevoerd (2020-2023). De maatregelen lopen uiteen van gedragsveranderingsacties, verbeteren infrastructuur, inzetten op Openbaar Vervoer en het stimuleren van het fietsgebruik. Door hier gecombineerd op in te zetten, verleiden we mensen om minder gebruik van de auto te maken en meer van alternatieve vervoerswijzen. Dit doet de gemeente Capelle aan den IJssel in een samenwerkingsverband samen met de buurgemeenten, provincie Zuid-Holland, de regio (MRDH) en het Rijk. Bij uitvoering van het korte termijn maatregelenpakket kunnen tot 110 auto's uit de drukste spitsrichting gehaald worden.

Fietsverbinding Krimpenerwaard - Rotterdam

Eén van deze maatregelen die gezamenlijk met bovenstaande partijen op de planning staat, is de fietsverbinding Krimpenerwaard - Rotterdam. Deze route loopt ook over Capels grondgebied. Een onderzoeksbureau heeft onderzocht waar deze route het best kan lopen, kijkende naar de criteria waar hoogwaardige fietsverbindingen aan moeten voldoen. Dit is de route vanuit de Algerabrug via de Sibeliusweg en Schubertstraat richting Capelsebrug. Daarbij is ook gekeken naar alternatieve routes, bijvoorbeeld vanuit de Algerabrug via het Capelseplein naar Capelsebrug. Deze laatste route via het Capelseplein is echter 50% langer en daarnaast neemt het aantal stops toe in de vorm van verkeerslichten. Mede hierdoor heeft het de voorkeur om de reeds bestaande fietsroute via de Sibealiusweg en Schubertstraat verder te verbeteren. Daarbij kan gedacht worden aan bredere, veiligere fietspaden en meer comfort voor de fietser. 

Input bewoners en partners

Vorig jaar (2021) hebben er meerdere digitale bijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden. Zo zijn er twee plenaire bewonersavonden gehouden en zijn er voor de Sibeliusweg en Schubertstraat (en omgeving) nog aparte kleinschalige bewonersavonden georganiseerd. Daarnaast is er in 2021 en in dit jaar veelvuldig contact geweest met het WOP 's-Gravenland en individueel contact met bewoners uit 's-Gravenland. Ook heeft de wethouder met een bewoner door 's-Gravenland gefietst en was er een locatie bezoek van de wethouder met bewoners uit de Schubertstraat.

Vanaf de eerste digitale bijeenkomst begin 2021 werd duidelijk dat een deel van de bewoners kritisch waren op de voorgenomen plannen. Mede door deze kritische geluiden heeft de gemeente veel tijd gestoken in participatie. Naast wensen van bewoners, hebben we ook rekening te houden met wensen en voorwaarden van andere partners zoals de politie, de fietsersbond en regionale partners zoals buurgemeente, de Provincie, het Rijk en de MRDH (Metropool Regio Rotterdam Den Haag) waar we op een hoger schaalniveau ook afspraken mee hebben gemaakt. Voor de Capellenaar en in regionaal verband is nog steeds het overkoepelende doel om de vertragingen op de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg te verminderen en tegelijkertijd fietsverbindingen in Capelle te optimaliseren. 

Raadscommissies SOB 

Het college van B&W heeft de beslissingsbevoegdheid over het definitief ontwerp, en heeft er voor gekozen om het ontwerp tweemaal ter consultatie voor te leggen aan de Raadscommissie SOB. Op maandag 13 september 2021 is het ontwerp van de Fietscorridor (het voorkeurstracé en een beschrijving van het principeprofiel) voorgelegd aan de raadscommissie SOB. Na optimalisaties, verwerking wensen van bewoners en vanuit het WOP 's-Gravenland is het Definitief Ontwerp op 14 februari 2022 opnieuw voorgelegd aan de Raadscommissie SOB. Tijdens de raadscommissie hebben meerdere bewoners van de Schubertstraat ingesproken. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente opnieuw met bewoners van de Schubertstraat in gesprek gaat.  

In gesprek met bewoners Schubertstraat

De gemeente is in maart 2022 twee keer langs de deuren gegaan in de Schubertstraat en heeft vele bewoners gesproken. De output van deze gesprekken heeft wethouder Struijvenberg besproken tijdens de bewonersavond op 20 april 2022. Tijdens deze avond heeft wethouder Struijvenberg aangegeven dat hij rekening houdende met de bezwaren heeft besloten om geen aanpassingen in de Schubertstraat door te willen voeren. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door het College van B&W. 

Vervolg

De gemeente past de ontwerpen aan ramingen aan en onderzoekt de mogelijkheden tot subsidie. Vervolgens wordt het Definitief Ontwerp en de definitieve raming opnieuw voorgelegd aan het College van B&W.  

MIRT verkenning Oeververbindingen

Meer informatie over de MIRT verkenning Oeververbindingen vindt u op www.oeververbindingen.nl. De openbare documenten vindt u daarbij op www.oeververbindingen.nl/publicaties/.

Heeft u vragen? Mail ons.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Dhr. Sjors Honders

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten