Capelle aan den IJssel

Fascinatio kavel 2k-4 Studentenhuisvesting ROM/Whitehouse development

Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Studentenhuisvesting

Whitehouse Development en de Rotterdamse Ontwikkelmaatschappij (ROM) hebben een voorstel ingediend voor de realisatie van (internationale) studentenhuisvesting. Het getoonde beeld is een eerst volumestudie naar de mogelijke realisatie van dit plan. Er wordt gesproken met een huisvestingsorganisatie die het pand moet gaan beheren. 

Het plan

• Oppervlakte : 3.940 m2

• Huidige bestemming : bedrijf

• Status Kavel : gereserveerd

Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, moet worden afgeweken van het bestemmingsplan middels een uitgebreide omgevingsvergunning procedure.

Op dit moment is de ontwikkelaar bezig met het voorbereiden van de ruimtelijke procedure. Daarna zal de ontwikkelaar een aanvraag omgevingsvergunning indienen, waarna de formele planologische procedure gaat lopen. Wij informeren u t.z.t over het verloop van de procedure en inspraakmogelijkheden.

Informatieavond 16 december 2019

Op 16 december 2019 heeft Whitehouse Development en ROM het plan voor studentenhuisvesting gepresenteerd. Er was lof voor het uiterlijk van het gebouw maar ook waren er geluiden te horen of de studentenhuisvesting niet op kavel van NK1, waar nu de stadslandbouw is zou kunnen worden gebouwd.

Wethouder Struijvenberg heeft in de WOP-vergadering van 19 februari 2020 toegezegd serieus deze mogelijkheid met beide partijen te willen bespreken. Het onderzoek naar verplaatsing van de studentenhuisvesting is afgerond en de beslissing is genomen dat er geen verplaatsing van kavels en bouwplannen gaan plaatsvinden. 

Informatieavond 22 maart 2021

Op 22 maart heeft een informatiebijeenkomst plaats gevonden waarin ontwikkelcombinatie Whitehouse Development en de Rotterdamse Ontwikkelmaatschappij (ROM) de bouwplannen toegelicht hebben voor kavel 2K4. 

Presentatie en Vraag en Antwoord
De presentaties die zijn gehouden door White House Development en door de gemeente kunt u onderaan deze webpagina downloaden.

Het document met daarin alle vragen die zijn gesteld in de chatfunctie en de antwoorden op deze vragen, kunt u onderaan deze projectpagina downloaden.

WOP-vergadering 19 mei 2021

Tijdens de WOP-vergadering van 19 mei 2021 heeft de gemeente een presentatie gegeven over de parkeerplaatsen van dit ontwerp. De presentatie kunt u onderaan deze projectpagina downloaden. Een enquête is ondertussen uitgezet.

Stelling over parkeerplaatsen

Op 23 juni heeft de gemeente een mailing verstuurd aan alle bewoners van Fascinatio over het parkeren bij dit kavel. Deze brief kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Parkeren
Op basis van de parkeernorm voor kamerverhuur zijn 92 parkeerplaatsen nodig. Deze 92 parkeerplaatsen kunnen op het kavel worden aangelegd. De ontwikkelaar stelt echter voor om minder parkeerplaatsen aan te leggen: 63 in plaats van 92. Het plan bestaat uit studentenkamers en het autobezit onder studenten ligt lager dan onder werkenden. Veel studentensteden hanteren om die reden een lagere parkeernorm voor studentenkamers. De locatie ligt bovendien gunstig ten opzichte van de metrostations Capelsebrug en Kralingse Zoom en op korte afstand van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De aanleg van een kleiner aantal parkeerplaatsen biedt ruimte voor een groene invulling op het kavel, aan de voorzijde van het gebouw. Tegelijkertijd willen we er zeker van zijn dat er niet te weinig parkeerplaatsen zijn. Het voorstel is daarom om de komende jaren, na ingebruikname van het gebouw, vier keer per jaar de parkeerdruk op het kavel te meten en alsnog extra parkeerplaatsen aan te leggen als de parkeerdruk te hoog wordt (meer dan 90%).

Meedenken
We zijn benieuwd wat u van dit voorstel vindt en willen u daarom vragen om uw mening te geven. Daarom hebben we een stelling geformuleerd. Welke stelling heeft uw voorkeur?

Welke stelling heeft uw voorkeur?

  • Ik vind dat conform de parkeernorm het aantal van 92 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd
  • Ik ben het eens met het voorstel dat er eerst 63 parkeerplaatsen worden aangelegd en er meer worden als aangelegd als blijkt dat het nodig is

Mail uw voorkeur naar doemee@capelleaandenijssel.nl of stuur uw antwoord via de onderstaande zwarte knop 'Stuur een bericht'. U kunt uw voorkeur vóór 6 juli doorgeven.

Hoorzitting studentenhuisvesting 30 november 2021

Op dinsdagavond 30 november organiseert de gemeenteraad om 19:30 uur een hoorzitting over de plannen voor studentenhuisvesting in de wijk Fascinatio. Tijdens deze hoorzitting kunnen inwoners en andere belanghebbenden digitaal of fysiek inspreken. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente om nabij de Fascinatio Boulevard 522 op kavel 2k4 een woongebouw op te richten voor studenten. In het woongebouw zijn 400 studentenkamers inclusief gemeenschappelijke ruimtes gepland. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de omgevingsvergunning af te geven.

De gemeenteraad heeft signalen ontvangen dat bij belanghebbenden verschillende opvattingen over het plan leven. Om recht te doen aan alle opvattingen en zo tot weloverwogen besluitvorming te komen, organiseert de gemeenteraad de hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting zullen zowel de projectontwikkelaar (White House Development B.V.) als omwonenden in de gelegenheid worden gesteld hun opvattingen met de gemeenteraad te delen.

Na de hoorzitting is het de bedoeling dat de gemeenteraad in de commissievergadering van 6 december het al dan niet afgeven van de omgevingsvergunning bespreekt. Eventuele besluitvorming in de raadsvergadering van 13 december is afhankelijk van de uitkomsten van de commissiebespreking.

Aanmelden om in te spreken
De gemeenteraad luistert graag naar uw mening en nodigt u uit om gebruik te maken van uw inspreekrecht. U kunt tijdens de hoorzitting digitaal of fysiek inspreken na aanmelding bij de griffie. U kunt zich tot uiterlijk maandag 29 november voor 12 uur per email aanmelden: griffie@capelleaandenijssel.nl .U vermeldt dan of u digitaal of in de vergaderzaal (fysiek) inspreekt. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie.

U kunt maximaal 10 minuten inspreken. De definitieve inspreektijd is afhankelijk van het aantal insprekers. Maandagmiddag 29 november informeert de griffie de aangemelde insprekers over de inspreektijd.

Tijdens de fysieke hoorzitting in het gemeentehuis houden we rekening met de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. We vergaderen onder andere op 1,5 meter afstand. Bekijk meer informatie over de vergaderingen.

Volg de hoorzitting thuis
Publiek kan deze hoorzitting uitsluitend thuis met videobeeld volgen via de raadskalender: capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl. De hoorzitting wordt ook ondertiteld. U kunt live en achteraf kijken.

Bekijk de ontwerpverklaring
U kunt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen Fascinatio Boulevard kavel 2K4 studentenhuisvesting vanaf 19 november zelf bekijken in de raadskalender bij de Hoorzitting van 30 november: capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl

Downloads

Meer weten over dit project?