Capelle aan den IJssel

Fascinatio

Jongste wijk van Capelle

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Lopende projecten in de wijk

Deze kunt u hier vinden.

Ruimtelijk Toekomst Perspectief Fascinatio (RTPF)

Voor de wijk Fascinatio wordt gewerkt aan een Ruimtelijk Toekomst Perspectief Fascinatio (RTPF). Er wordt daarbij specifiek gekeken naar de invulling van de zogenaamde poortkavels bij de entree van de wijk. Dit zijn op dit moment de enige kavels die nog in ontwikkeling zijn. De invulling van deze kavels kunnen gezien worden als directe aanleiding voor het opstellen van dit toekomstperspectief.

Door middel van een analyse van de wijk geven we aan waar we nu staan. We maken daarbij een onderscheid naar thema’s die ook het WijkOverlegPlatform onderscheidt bij het opgavegericht werken, namelijk die met wonen, die met werken, die met mobiliteit en die met groen. Van daaruit geven we een visie, een richting aan voor de verdere invulling van de zogenaamde poortkavels.

Thema’s RTPF
In het RTPF worden vier belangrijke onderdelen uitgelicht, namelijk:

  • Een goede balans van wonen en werken in de buitenring;
  • Regie op mobiliteit, parkeren en ontsluiting;
  • De groene beleving wordt versterkt en
  • De entree van de wijk krijgt een hoogwaardige uitstraling.

1. Een gemengde buitenring
Fascinatio wordt een prettige stadswijk voor jong en oud. Binnen de wijk kunnen mensen wooncarrière maken. Jongeren kunnen makkelijker dan nu het geval is een betaalbare woning in de wijk vinden. Doordat er nu ook wonen in de buitenring is gekomen kan de buitenring een gemengder beeld krijgen waarin zowel gewoond als gewerkt wordt.

Zowel vanuit het wonen als vanuit het werken liggen er kansen voor het afmaken van de buitenring. Het toevoegen van woningen zorgt voor een evenwichtigere verhouding tussen wonen en werken in de buitenrand. Het wonen gericht op jongeren, ouderen en/of wonen met zorg ligt het meest voor de hand.

2. Regie op mobiliteit, parkeren en ontsluiting
Fascinatio wordt een goed bereikbare wijk. Om de ontsluiting, parkeer- en fileproblematiek te verlichten worden de metrostations veel beter benut. Dit doen we door het aanbieden van goede verbindingen voor voetgangers en fietsers naar de metrostation en goede stallingsvoorzieningen, zodat de reis met de metro zo comfortabel en laagdrempelig mogelijk wordt en (metrostations als ‘mobiliteitshub’). In de wijk zijn openbaar vervoer, vervoer op afroep en deelauto’s beschikbaar.

3. Groene beleving versterkt
Fascinatio wordt in 2030 een duurzame wijk die meegaat in de transitie van Capelle. Daarin heeft het stenige beeld plaats gemaakt voor een beeld van een groenere wijk. De biodiversiteit is door meer en ander groen vergroot. Het is mogelijk om een wandeling te maken in de groene ring die rond heel de wijk toegankelijk wordt gemaakt.

4. Entrees met uitstraling
De laatste twee vrije kavels bevinden zich bij de entree van de wijk en zijn daarmee extra belangrijk. Deze locaties zijn als het ware de poort van de wijk. Dit betekent dat deze locaties ook het uitnodigende karakter moeten hebben van een entree en zullen zo de kwaliteit van de wijk uitstralen.

Deze poortfunctie stelt dan ook eisen aan onder andere de bouwmassa, de manier waarop het parkeren uit het zicht wordt opgelost, het programma en het open karakter van de gevels en de kwaliteit van architectuur. De beoogde uitstraling op de hoekkavels is van hoogwaardige kwaliteit in uiterlijke vormgeving, waarbij hoogte een belangrijk uitgangspunt is. In de bijlage (de stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten van deze kavels) wordt daarom een aantal aspecten benoemd dat belangrijk is voor deze poortfunctie van de wijk.

Voortgang
Op dinsdag 16 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het eerste concept RTPF in principe vastgesteld. De komende weken gaan we in gesprek met bewoners aan de hand van vier thema avonden.

  • Maandag 1 maart om 19:30 uur - Thema Entrees met uitstraling
  • Donderdag 4 maart om 19:30 uur - Thema Een gemengde buitenring
  • Dinsdag 9 maart om 19:30 uur - Thema Groene beleving
  • Woensdag 10 maart om 19:30 uur - Thema Mobiliteit, parkeren en ontsluiting

Presentaties
De presentaties van alle avonden zijn te downloaden onderaan deze webpagina. 

Planning
Op 1 juni 2021 wordt het RTPF besproken in de commissievergadering SOB. Het RTPF staat ook geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 juni 2021. 

Documenten
Het RTPF kunt u onderaan deze pagina downloaden. Alle bijbehorende stukken en het RTPF zijn te downloaden vanaf de website van de raad: 
https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/commissievergadering010621

Klankbordgroep ParkRand

Wie denkt met ons mee?

In de WOP-vergadering van woensdag 19 mei 2021 heeft projectleider Anita Dirix toegelicht dat één van de acties die uit het RTPF is voortgekomen, het construeren van een groene ring inhoudt. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie een zogenaamd Plan van Eisen is opgesteld. De gemeente vraagt mensen om mee te denken aan het ontwerp. Er is natuurlijk een budget waar rekening mee moet worden gehouden, maar we horen graag van de wijk wat de wensen zijn. U kunt zich opgeven via:doemee@capelleaandenijssel.nl. Ook vragen kunt u stellen via dit e-mailadres.

RTPF in commissievergaderingen

Op 27 januari 2021 en 1 juni 2021 is het concept RTPF behandeld in de commissievergadering. 

Definitieve versie RTPF vastgelegd

Op 14 december 2021 is het RTPF vastgesteld door de raad.

Planning

Uitgifte resterende bedrijfskavels

Downloads

Meer weten over dit project?