Capelle aan den IJssel

Bermweg-Oost

Verkeersmaatregelen op de Bermweg-Oost

Met verschillende bewoners is tijdens meerdere bijeenkomsten gesproken over mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid op de Bermweg-Oost en de zuidelijke bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan (ter hoogte van het Ringvaartpark) te verhogen.
Op de Bermweg-Oost gaat het om het terugdringen van verkeersoverlast en bij de bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan primair om het terugbrengen van de snelheid om ongelukken te voorkomen. Op deze pagina leest u wanneer en welke verkeersmaatregelen we gaan uitvoeren.

Relatie tussen Bermweg-Oost en Burgemeester van Beresteijnlaan

Tijdens het project is geconstateerd dat de Bermweg-Oost niet los gezien kan worden van de problematiek van de bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan. Dit heeft geleid tot een onderzoek waarin de verschillende mogelijkheden onderzocht zijn om voor beide situaties tot de meeste optimale oplossing te komen. Op Bermweg-Oost gaat het om het terugdringen van (zwaar) verkeer en bij de bocht van de Burg. van Beresteijnlaan primair om het terugbrengen van de snelheid om zo ongelukken te voorkomen. Doel is om te komen tot een win-win situatie waarbij de doelstellingen van beide projecten wordt gehaald.

Presentatie 24 mei 2018 en vervolg

Het onderzoek is gepresenteerd op de druk bezochte bewonersavond op 24 mei 2018. Voor presentatie en verslag van de avond zie bijlagen. Tijdens deze avond zijn een aantal conclusies getrokken. Het uitplaatsen van bedrijven die zwaar verkeer genereren kwam als belangrijkste oplossing voor de trillingshinder naar voren. Om daarnaast doorgaand verkeer over de Bermweg terug te dringen en tegelijkertijd de veiligheid in de bocht te vergroten leek een rechtstreekse ontsluiting vanaf de bocht van de Burg. van Beresteijnlaan kansrijk.

Bewonersavond 22 november

De resultaten van vervolgacties en voorstellen zullen worden teruggekoppeld en gepresenteerd op de bewonersavond van 22 november 2019.

Burgemeester van Beresteijnlaan

Het merendeel van de bewoners van het Ringvaartpark heeft aangegeven het niet eens te zijn met het voorstel om een rotonde te maken in de bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan. Dit is de reden dat er naar een alternatieve oplossing is gezocht.

Vanuit de gedachte dat het wenselijk/nodig is om de snelheid vóór de bocht terug te dringen (tot 50 km/u) en er daarmee voor te zorgen dat de snelheid van het verkeer ín de bocht lager ligt, is een logische variant om een maatregel te treffen in de rechtstand, vlak voor de bocht, waarmee de snelheid beter wordt gereguleerd. Een effectieve maatregel is het toepassen van een drempel of plateau.Een tweede overweging is of de drempel wordt gecombineerd met een middengeleider. Dit is op basis van de richtlijnen de voorkeursoplossing (zie bijv. ASVV 12.1.9). Op deze manier ondersteunen de verticale (drempel) en horizontale (middengeleider) maatregelen elkaar en is de maatregel goed zichtbaar en herkenbaar voor de weggebruiker. Omwonenden zijn door middel van een flyer geïnformeerd over de werkzaamheden.

Bermweg-Oost

Op de Bermweg-Oost starten we met het verwijderen van de chicanes. Een chicane bestaat uit twee enkelvoudige wegversmallingen vlak na elkaar met als doel de snelheid van het verkeer te verlagen. Ze hebben als nadeel dat verkeer moet uitwijken waardoor er gevaarlijke situaties met fietsers ontstaan. Om te zorgen dat de snelheid als gevolg van het weghalen van de chicanes niet verder oploopt en de Bermweg voor sluipverkeer niet te aantrekkelijk wordt, brengen we een versmalling aan door middel van het plaatsen van twee smalle eilanden tegenover elkaar. Deze remmen het verkeer, maar hebben als voordeel dat fietsers niet in de knel komen. Hiernaast staat een voorbeeld van een wegversmalling.

Overlast zwaar verkeer 

Uit reacties van omwonenden is gebleken dat er van één bedrijf noemenswaardige overlast wordt ervaren. Met dit bedrijf worden gesprekken gevoerd, waarin we gezamenlijk op zoek zijn naar een lange termijn oplossing.

Verkeerstellingen 

In het eerste kwartaal van 2019 zijn er verkeerstellingen uitgevoerd op de Bermweg en de ‘s-Gravenweg. Dit is gedaan om inzicht te krijgen in de verkeersstromen in het gebied.

In de tellingen zien we zowel op de Bermweg als op de ‘s-Gravenweg en Klaas Klinkertweg dat er sprake is van enig doorgaand verkeer door het gebied. Dit betreft maximaal enkele tientallen auto’s in de spits. De omvang hiervan is dusdanig dat we nu geen aanleiding zien tot het treffen van maatregelen. Een passende maatregel is bovendien lastig te vinden, aangezien het bestemmingsverkeer wel gebruik moet kunnen maken van genoemde wegen. Daarnaast willen we voorkomen dat we een maatregel treffen waarmee de Bermweg mogelijk rustiger wordt maar ertoe leidt dat de ‘s-Gravenweg drukker wordt.

Uit de telling blijkt ook dat er relatief weinig verkeer is dat vanuit de nieuwe wijk Essezoom in Nieuwerkerk de route via de Bermweg naar de Capelseweg neemt. Dit geeft daarom nu geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. We blijven dit wel goed volgen om te zien hoe dit zich ontwikkelt als deze wijk verder wordt gebouwd.

Planning 

Op de Bermweg – Oost kunnen we naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 starten met de verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Planning

Verwijderen chicanes en aanbrengen wegversmallingen

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten