Capelle aan den IJssel

Beeldkwaliteitplan 's-Gravenweg

Doe mee!

Het 's-Gravenweggebied heeft zich met de jaren ontwikkeld van een agrarisch polderlandschap naar een groen woon- en recreatiegebied. Het bijzondere karakter willen wij graag behouden voor de toekomst en dit vastleggen in een (nieuw) beeldkwaliteitplan. Dankzij uw bijdrage in de ontwikkeling van dit beeldkwaliteitplan is een mooi resultaat behaald!

Doe Mee
Direct betrokkenen en belanghebbenden zijn actief betrokken bij de totstandkoming van dit beeldkwaliteitplan. Op 2 oktober 2018 is een Doe Mee! participatiebijeenkomst georganiseerd met een hoge opkomst en betrokkenheid. Circa 40 omwonenden en belanghebbenden hebben hun input in de sfeerrichting van de diverse kaveltypen van het gebied gegeven.
De resultaten zijn verwerkt in sfeerimpressies die integraal onderdeel uitmaken van het adviesproces. Ook in de keuze voor referenties en benadrukking in de criteria is de input van de Capellenaren meegenomen. Belangrijke extra opbrengst van de bijeenkomst was de wens betrokken te blijven als klankbordgroep voor de definitieve uitwerking.

Op 22 januari 2019 is een klankbordbijeenkomst georganiseerd voor bewoners en belanghebbenden in het gebied. De samenstelling van deze groep is een afspiegeling van de diverse kaveltypen die voorkomen langs de 's-Gravenweg. De sfeerimpressies, de criteria en de conceptuitwerking zijn met elkaar afgestemd. Op basis van de inbreng van de klankbordgroep zijn aanpassingen gedaan.

Besluitvorming Beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019
Het College van B&W heeft op 19 februari 2019 besloten het Beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019 met bijbehorende nota van beantwoording aan de gemeenteraad voor te leggen.

In de vergadering van de raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer van 4 maart 2019 wordt het Beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019 inclusief de Nota van Beantwoording behandeld. Vervolgens wordt in de gemeenteraad van 18 maart 2019 een definitief besluit genomen over het beeldkwaliteitplan. De agenda van de commissie- en de raadsvergadering wordt gepubliceerd in de IJssel- en Lekstreek en op de gemeentelijke website. Bij de agenda op de gemeentelijke website kunt u circa 10 dagen voor de behandeling de stukken (zoals aangeboden aan de gemeenteraad) inzien.

Zienswijzen Concept Beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019
Het concept Beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019 lag van 4 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage.In de Nota van Beantwoording geven we een antwoord op alle ingediende zienswijzen. In de nota zijn de indieners vanwege privacyoverwegingen geanonimiseerd. Wij geven in het document aan in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het beeldkwaliteitplan. Dit document is onderaan deze pagina raadpleegbaar (pdf).

Het beeldkwaliteitplan
Hoofddoel van dit beeldkwaliteitplan is het behouden en versterken van de karakteristieke ruimtelijke kwaliteit van het 's-Gravenweggebied. Het huidige Beeldkwaliteitsplan 's-Gravenweggebied uit 2010 is een verzameling van ambities, kaders en criteria, waarbij veel ruimte voor interpretatie is omdat er weinig begeleidend beeldmateriaal is opgenomen. Ook de landschappelijke inpassing van de bouwwerken blijft onderbelicht. Bovendien refereert het beeldkwaliteitsplan aan verouderde beleidsstukken en wetgeving. Dit geeft aanleiding tot vervanging.

In het vernieuwde concept beeldkwaliteitplan wordt meer dan eerder gestuurd op de samenhang tussen landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische waarden binnen het 's-Gravenweggebied. Dit is beschreven in basisbegrippen voor de beeldkwaliteit, aangevuld door specifieke omschrijvingen en sfeerbeelden, passend bij verschillende kaveltypen die in het gebied voorkomen. Overall werkt het beeldkwaliteitplan als een stijlgids die als inspiratiekader dient voor kwaliteitsborging in breedste zin. In het beeldkwaliteitplan zijn ook de criteria opgenomen die als toetsingskader dienen voor de welstandstoets.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten