Capelle aan den IJssel

ASVZ-Hollandsch Diep

Ruimte voor 27 woonzorgunits

Naast de bestaande ASVZ aan de Floridaweg in Oostgaarde in de buurt van winkelcentrum de Terp wordt een nieuwe woonzorg gebouw gerealiseerd voor mensen die een verstandelijke beperking hebben en zorgbehoevend zijn. Het gebouw kan gerealiseerd worden binnen het bouwvlak, waarvan 80% bebouwd mag worden (= circa 810 m²). Het wordt maximaal 3 bouwlagen hoog (=Maximaal 11 meter hoog). Aangrenzend aan het gebouw wordt een buitenruimte gerealiseerd voor de bewoners. Deze buitenruimte krijgt een groene inrichting met lage beplanting, zodat de groene uitstraling naar de omgeving toe intact blijft. De buitenruimte is openbaar toegankelijk.

Doe mee
De uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn vastgelegd in het kavelpaspoort, dat op 8 oktober 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. 

Woonzorgunits
Er worden 27 woonzorgunits gerealiseerd en 20 dagbestedingsplaatsen. Eén van de woonzorgunits wordt gebruikt als crisisplek, ofwel noodopvangplek. Het betreft drie groepen van negen woonunits, waarbij een indeling is gemaakt naar zorg, structuur en zelfstandig. De zorg groep zijn rolstoelafhankelijke cliënten met een midden tot laag niveau. Zij komen op de begane grond te wonen. Op de eerste verdieping komen cliënten te wonen die meer behoefte hebben aan structuur. De tweede verdieping is voor cliënten, die zelfstandiger zijn en in het verleden veelal zelfstandig gewoond hebben. Zij zijn veelal mondiger.

Voortgang
Op dinsdag 22 mei 2018 is er met omwonenden gesproken over het concept kavelpaspoort van de (nieuwe) ASVZ locatie. Een verslag van deze avond is onderaan deze pagina terug te vinden.

Het kavelpaspoort ASVZ is op 8 oktober 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. De randvoorwaarden waaraan de ontwikkelaar (Prohuis B.V.) dient te voldoen liggen hierin vast. Beoogd wordt een aantal zaken die zich richten op de inrichting van de omgeving nader te onderzoeken, zoals onder andere het plaatsen van extra bomen en het verbeteren van de fietsroute over het parkeerterrein van de Terp. We zullen dit in de toekomst met omwonende bespreken.

Op 12 september 2018 is het asbest(bodem)onderzoek uitgevoerd. De grond is niet verontreinigd met asbest.

Rho adviseurs heeft het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia opgesteld. Het bestemmingsplan regelt de bouw van de nieuwe ASVZ-Arcadia en de openbaar toegankelijke buitenruimte. Uitgangspunt hiervoor zijn de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het kavelpaspoort op 8 oktober 2018. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 maart tot en met 1 mei 2019 voor 6 weken ter inzage gelegen, zodat een ieder binnen deze periode daarop kan reageren (zienwijze indienen). Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia is op 15 juli 2019 vastgesteld door de raad. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019 ter inzage op het gemeentehuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bewonersinformatieavond

Op 27 maart 2019 hebben we een bewonersavond georganiseerd, waarbij we een toelichting hebben geven op het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het plaatsen van extra bomen naast het water en op het grasveld achter de nieuwe ASVZ- Arcadia. Tevens kunnen we 6 extra parkeerplaatsen realiseren bij de bestaande ASVZ-Kaap Florida om zo te voldoen aan de 6 parkeerplaatsen die nodig zijn voor ASVZ-Arcadia. We zijn hier met omwonende over in gesprek gegaan.

Tijdens de bewonersavond hebben de 7 aanwezigen aangegeven zich zorgen te maken over de parkeercapaciteit. ASVZ-Arcadia heeft 6 parkeerplaatsen nodig (3 voor personeel, 2 voor bezoekers en 1 reserveplaats). Deze 6 plaatsen worden extra gerealiseerd (4 bij Kaap Florida aan de Floridaweg 38 en 2 langsparkeerplaatsen aan de Floridaweg). Uit parkeerdrukonderzoek: bijlage 3 behorende bij het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia blijkt dat er voldoende plaatsen in de omgeving beschikbaar zijn.

Daarnaast is aangegeven dat de grond bij de schuurtjes gedeeltelijk verzakt is. Deze melding is doorgegeven aan de afdeling Stadsbeheer. Verder is de wens geuit om van het groene gebied achter de toekomstige ASVZ-Arcadia meer een verblijfsgebied te maken. We zullen extra bomen plaatsen, zoals verzocht is op de bewonersavond van 22 mei 2018.

In de enquête die onder 200 omwonenden is uitgezet kon worden aangegeven welke boomsoort u het liefst geplant ziet en hoeveel. De enquête heeft 6 bezoekers en 2 respondenten. Dit is een te klein getal om conclusies te kunnen trekken.

Er is gekozen voor een cluster van 3 Esdoorn bomen. Verder worden er naast de waterzijde extra bomen gepland, om de tussen gelegen stukken op te vullen, zodat er een meer aaneengesloten bomenrij (kruin van de bomen) ontstaat. De bomen worden meegenomen in de bestellijst van 2019, zodat ze in het plantseizoen (november 2019 t/m maart 2020) worden geplant.

Onderzocht wordt of de realisatie van een veilige fietsverkeersroute over het parkeerterrein van winkelcentrum De Terp meegenomen kan worden bij het Ibor-project voor de riolering in 2021.

Planning

Informatieavond concept gebiedspaspoort Vaststellen gebiedspaspoort in de gemeenteraad Informatieavond ontwerp bestemmingsplan en inrichting omgeving Opstellen en vaststellen bestemmingsplan ASVZ-Arcadia Vergunningverlening bouwplan ASVZ-Arcadia Oplevering ASVZ-Arcadia

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten